More

  • Home
  • Research
  • Publications
  • Pd-Catalyzed directed CH-(hetero)arylation of cyclic α-amino acids: effects of substituents and the ring size

Publications

Eur. J. Org. Chem. 2019, (22), 3553-3559

DOI: 10.1002/ejoc.201801750

Fominova K.; Diachuk T.; Sadkova I.; Mykhailiuk P.

Eur. J. Med. Chem. 2019, 174 292-308

DOI: 10.1016/j.ejmech.2019.04.052

Kryshchyshyn A.; Kaminskyy D.; Karpenko O.; Gzella A.; Grellier P.; Lesyk R.

Chem. Heterocycl. Compd. 2019, 55 (4-5), 416-420

DOI: 10.1007/s10593-019-02474-w

Tarasiuk T.; Shyshkina O.; Potikha L.; Volovenko Y.

Chem. Heterocycl. Compd. 2019, 55 (4-5), 379-385

DOI: 10.1007/s10593-019-02468-8

Yakovenko G.; Lukianov O.; Bol’but A.; Vovk M.

J. Org. Chem. 2019, 84 (13), 8487-8496

DOI: 10.1021/acs.joc.9b00719

Chernykh A.; Melnykov K.; Tolmacheva N.; Kondratov I.; Radchenko D.; Daniliuc C.; Volochnyuk D.; Ryabukhin S.; Kuchkovska Y.; Grygorenko O.

Org. Biomol. Chem. 2019, 17, 4342-4349

DOI: 10.1039/c9ob00393b

Hutskalova V.; Mykhailiuk P.

J. Am. Chem. Soc. 2019, 141 (16), 6726-6739

DOI: 10.1021/jacs.9b02238

Ni S.; Padial N.; Kingston C.; Vantourout J.; Schmitt D.; Edwards J.; Kruszyk M.; Merchant R.; Mykhailiuk P.; Sanchez B.; Yang S.; Perry M.; Gallego G.; Mousseau J.; Collins M.; Cherney R.; Lebed P.; Chen J.; Qin T.; Baran P.

Molecules 2019, 24 (7)

DOI: 10.3390/molecules24071249

Sokolenko L.; Orlova R.; Filatov A.; Yagupolskii Y.; Magnier E.; Pegot B.; Diter P.

J. Heterocycl. Chem. 2019, 56 (5), 1605-1612

DOI: 10.1002/jhet.3541

Voskoboynik O.; Kolomoets O.; Nosulenko I.; Berest G.; Bilyi A.; Karpenko O.; Belenichev I.; Kovalenko S.

Chem. Heterocycl. Compd. 2019, 55 (2), 184-188

DOI: 10.1007/s10593-019-02437-1

Vlasova O.; Krolenko K.; Nechayev M.; Shynkarenko P.; Kabachnyy V.; Vlasov S.

J. Fluorine Chem. 2019, 217, 80-89

DOI: 10.1016/j.jfluchem.2018.11.006

Nosik P.; Ryabukhin S.; Pashko M.; Grabchuk G.; Grygorenko O.; Volochnyuk D.

Org. Lett. 2019, 21 (7), 2340-2345

DOI: 10.1021/acs.orglett.9b00622

Sukach V.; Melnykov S.; Bertho S.; Diachenko I.; Retailleau P.; Vovk M.; Gillaizeau I.

Org. Biomol. Chem. 2019, 17 (11), 2839-2849

DOI: 10.1039/c8ob02812e

Mykhailiuk P.

Eur. J. Med. Chem. 2019, 165, 258-272

DOI: 10.1016/j.ejmech.2019.01.010

Casciuc I.; Horvath D.; Gryniukova A.; Tolmachova K.; Vasylchenko O.; Borysko P.; Moroz Y.; Bajorath J.; Varnek A.

Synlett 2019, 30 (10), 1178-1182

DOI: 10.1055/s-0037-1611737

Takahira Y.; Chen M.; Kawamata Y.; Mykhailiuk P.; Nakamura H.; Peters B.; Reisberg S.; Li C.; Chen L.; Hoshikawa T.; Shibuguchi T.; Baran P.

ACS Omega 2019, 4 (2), 2669−2675

DOI: 10.1021/acsomega.8b02388

Mikhalyova E.; Khomenko O.; Gavrilenko K.; Dotsenko V.; Addison A.; Pavlishchuk V.

Chemistry 2019, 25 (28), 6928-6940

DOI: 10.1002/chem.201900440

Zasukha S.; Timoshenko V.; Tolmachev A.; Pivnytska V.; Gavrylenko O.; Zhersh S.; Shermolovich Y.; Grygorenko O.

Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58 (8), 2454-2458

DOI: 10.1002/anie.201814524

Chen T.; Zhang H.; Mykhailiuk P.; Merchant R.; Smith C.; Qin T.; Baran P.

Nature 2019, 566 (7743), 224-229

DOI: 10.1038/s41586-019-0917-9

Lyu J.; Wang S.; Balius T.; Singh I.; Levit A.; Moroz Y.; O'Meara M.; Che T.; Algaa E.; Tolmachova K.; Tolmachev A.; Shoichet B.; Roth B.; Irwin J.

Eur. J. Org. Chem. 2019, (18), 2884-2898

DOI: 10.1002/ejoc.201900032

Solomin V.; Radchenko D.; Slobodyanyuk E.; Geraschenko O.; Vashchenko B.; Grygorenko O.

Molecules 2019, 24 (3), 572

DOI: 10.3390/molecules24030572

Komarov I.; Ishchenko A.; Hovtvianitsa A.; Stepanenko V.; Kharchenko S.; Bond A.; Kirby A.

Chem. Eur. J. 2019, 25 (20)

DOI: 10.1002/chem.201804953

Mykhailiuk P.; Koenigs R.

Amino Acids 2019, 51 (2), 255-261

DOI: 10.1007/s00726-018-2660-1

Melnykov K.; Volochnyuk D.; Ryabukhin S.; Rusanov, E.; Grygorenko O.

J. Org. Chem. 2019, 84 (3), 1363-1371

DOI: 10.1021/acs.joc.8b02822

Feskov I.; Chernykh A.; Kuchkovska Y.; Daniliuc C.; Kondratov I.; Grygorenko O.

J. Med. Chem. 2018, 61 (23), 10793-10813

DOI: 10.1021/acs.jmedchem.8b01428

Babii O.; Afonin S.; Ishchenko A.; Schober T.; Negelia A.; Tolstanova G.; Garmanchuk L.; Ostapchenko L.; Komarov I.; Ulrich A.

New J. Chem. 2018, 42 (16), 13461-13470

DOI: 10.1039/c8nj02631a

Kubyshkin V.; Pridma S.; Budisa N.

New J. Chem. 2018, 42 (21), 17499-17512

DOI: 10.1039/C8NJ03460E

Mishura A.; Lytvynenko A.; Gavrilenko K.; Baranchikov A.; Grabovaya N.; Kiskin M.; Kolotilov S.

Biopolym. Cell. 2018, 34 (1), 59-71

DOI: 10.7124/bc.000971

Ostapiuk Y.; Frolov D.; Vasylyschyn R.; Matiychuk V.

J. Org. Chem. 2018, 83 (12), 6275-6289

DOI: 10.1021/acs.joc.8b00077

Skalenko Y.; Druzhenko T.; Denisenko A.; Samoilenko M.; Dacenko O.; Trofymchuk S.; Grygorenko O.; Tolmachev A.; Mykhailiuk P.

Org. Biomol. Chem. 2018, 16 (44), 8559-8564

DOI: 10.1039/C8OB02428F

Strizhak A.; Sharma K.; Babii O.; Afonin S.; Ulrich A.; Komarov I.; Spring D.

Heterocycl. Commun. 2018, 24 (4), 177-181

DOI: 10.1515/hc-2017-0143

Yahodkina-Yakovenko M.; Bol'but A.; Vovk M.

Tetrahedron Lett. 2018, 59 (52), 4611-4615

DOI: 10.1016/j.tetlet.2018.11.047

Yarmoliuk D.; Serhiichuk D.; Smyrnov V.; Tymtsunik A.; Hryshchuk O.; Kuchkovska Y.; Grygorenko O.

Eur. J. Org. Chem. 2018, 46, 6519-6523

DOI: 10.1002/ejoc.201801204

Zinchenko A.; Muzychka L.; Kucher O.; Sadkova I.; Mykhailiuk P.; Smolii O.

Eur. J. Org. Chem. 2018, 40, 5585-5595

DOI: 10.1002/ejoc.201800753

Chalyk B.; Hrebeniuk K.; Gavrilenko K.; Kulik I.; Rozhenko A.; Volochnyuk D.; Liashuk O.; Grygorenko O.

Org. Biomol. Chem. 2018, 16 (47), 9152-9164

DOI: 10.1039/C8OB02257G

Chalyk B.; Sosedko A.; Volochnyuk D.; Tolmachev A.; Gavrilenko K.; Liashuk O.; Grygorenko O.

Eur. J. Org. Chem. 2018, 47, 6682-6692

DOI: 10.1002/ejoc.201801270

Cherepakha A.; Stepannikova K.; Vashchenko B.; Gorichko M.; Tolmachev A.; Grygorenko O.

Synthesis 2018, 51 (4) 848-858

DOI: 10.1055/s-0037-1611277

Grygorenko O.; Sokolov A.; Golovach S.; Kozlinsky I.; Dolia K.; Tolmachev A.; Kuchkovska Y.

Angew. Chem. 2018, 57 (50), 16442-16446

DOI: 10.1002/anie.201810460

Jayaratna N.; Cowan M.; Parasar D.; Funke H.; Reibenspies J.; Mykhailiuk P.; Artamonov O.; Noble R.; Dias H.

ACS Comb. Sci. 2018, 20 (11), 672-680

DOI: 10.1021/acscombsci.8b00130

Tolmachova K.; Moroz Y.; Konovets A.; Platonov M.; Vasylchenko O.; Borysko P.; Zozulya S.; Gryniukova A.; Bogolubsky A.; Pipko S.; Mykhailiuk P.; Brovarets V.; Grygorenko O.

J. Org. Chem. 2018, 83 (23), 14350–14361

DOI: 10.1021/acs.joc.8b02071

Levterov V.; Michurin O.; Borysko P.; Zozulya S.; Sadkova I.; Tolmachev A.; Mykhailiuk P.

ACS Comb. Sci. 2018, 20 (7), 461-466

DOI: 10.1021/acscombsci.8b00060

Bogolyubsky A.; Savych O.; Zhemera A.; Pipko S.; Grishchenko A.; Konovets A.; Doroshchuk R.; Khomenko D.; Brovarets V.; Moroz Y.; Vybornyi M.

Chem. Heterocycl. Compd. 2018, 54 (8), 789-795

DOI: 10.1007/s10593-018-2350-7

Kemskiy S.; Syrota N.; Bol’but A.; Dorokhov V.; Vovk M.

Synthesis 2018, 50 (24), 4949-4957

DOI: 10.1055/s-0037-1610237

Ryabukhin S.; Melnykov K.; Granat D.; Volochnyuk D.; Grygorenko O.

J. Heterocycl. Chem. 2018, 55 (10), 2381-2391

DOI: 10.1002/jhet.3302

Tkachenko I.; Tarabara I.; Omelchenko I.; Palchykov V.

Chem. Heterocycl. Compd. 2018, 54 (7), 710-716

DOI: 10.1007/s10593-018-2337-4

Tsizorik N.; Hrynyshyn Y.; Musiychuk A.; Bol’but A.; Panasenko N.; Vovk M.

Eur. J. Org. Chem. 2018, 40, 5596-5604

DOI: 10.1002/ejoc.201800972

Homon A.; Hryshchuk O.; Trofymchuk S.; Michurin O.; Kuchkovska Y.; Radchenko D.; Grygorenko O.

Synthesis 2018, 50 (18), 3696-3707

DOI: 10.1055/s-0037-1610195

Grygorenko O.; Bondarenko A.; Tolmachev A.; Vashchenko B.

Chem. Commun. 2018, 54 (69), 9683-9686

DOI: 10.1039/c8cc05912h

Tolmachova N.; Kondratov I.; Dolovanyuk V.; Pridma S.; Chernykh A.; Daniliuc C.; Haufe G.

Adv. Synth. Catal. 2018, 360 (21), 4104-4114

DOI: 10.1002/adsc.201801006

Nosik P.; Ryabukhin S.; Grygorenko O.; Volochnyuk D.

FOLLOW US

Contact us

Send a message