Publications

Chem Sci 2021, 12(28), 9694‑9703

DOI: 10.1039/d1sc01916c

Wong J. Y.; Mukherjee R.; Miao J.; Bilyk O.; Triana V.; Miskolzie M.; Henninot A.; Dwyer J.; Kharchenko S.; Iampolska A.; Volochnyuk D.; Lin Y.; Postovit L.; Derda R.

ACS Omega 2021, 6 (15), 10119–10128

DOI: 10.1021/acsomega.1c00193

Shaydyuk Y.; Bashmakova N.; Dmytruk A.; Kachkovsky O.; Koniev S.; Strizhak A.; Komarov I.; Belfield K.; Bondar M.; Babii O.

ACS Omega 2021, 6 (6), 4227-4235

DOI: 10.1021/acsomega.0c05143

Rayevsky A.; Sharifi M.; Demianenko E.; Volochnyuk D.; Tukalo M.

Synth. Commun. 2021, 51 (6), 964-970

DOI: 10.1080/00397911.2020.1867868

Zelisko N.; Karpenko O.; Muzychenko V.; Gzella A.; Lesyk R.

Chem. Heterocycl. Compd. 2020, 56 (12), 1554-1559

DOI: 10.1007/s10593-020-02849-4

Tsizorik N.; Hrynyshyn Y.; Musiychuk A.; Bol’but A.; Nechayev M.; Vovk M.

Eur. J. Org. Chem. 2020, in press

DOI: 10.1002/ejoc.202000432

Olifir O.; Chernykh A.; Dobrydnev A.; Grygorenko O.; Moroz Y.; Voitenko Z.; Radchenko D.

Chem. Rev. 2021, 121 (3), 1670–1715

DOI: 10.1021/acs.chemrev.0c01015

Mykhailiuk P.

J. Extracell. Vesicles 2020, 10 (2), e12039

DOI: 10.1002/jev2.12039

Leblanc R.; Kashyap R.; Barral K.; Egea-Jimenez A. L.; Kovalskyy D.; Feracci M.; Garcia M.; Derviaux C.; Betzi S.; Ghossoub R.; Platonov M.; Roche P.; Morelli X.; Hoffer L.; Zimmermann P.

Chem. Heterocycl. Compd. 2020, 56 (11), 1411-1413

DOI: 10.1007/s10593-020-02829-8

Melnykov K.; Ryabukhin S.

Arch. Pharm. 2021, 354 (4), e2000275

DOI: 10.1002/ardp.202000275

Lukin A.; Bakholdina A.; Zhurilo N.; Onopchenko O.; Zhuravel E.; Zozulya S.; Gureev M.; Safrygin A.; Krasavin M.

Theor. Exp. Chem. 2020, 56 (5), 283-308

DOI: 10.1007/s11237-020-09660-4

Ivanytsya M.; Ryabukhin S.; Volochnyuk D.; Kolotilov S.

Chem. Heterocycl. Compd. 2020, 56 (10), 1329-1334

DOI: 10.1007/s10593-020-02818-x

Kolomoitsev O.; Gladkov E.; Kotlyar V.; Pedan P.; Onipko O.; Buravov O.; Chebanov V.

Cells 2020, 9 (10), 2272

DOI: 10.3390/cells9102272

Adams V.; Gussen V.; Zozulya S.; Cruz A.; Moriscot A.; Linke A.; Labeit S.

Theor. Exp. Chem. 2020, 56 (4), 261-267

DOI: 110.1007/s11237-020-09657-z

Asaula V.; Shvets O.; Pariiska O.; Bur’yanov V.; Ryabukhin S.; Volochnyuk D.; Kolotilov S.

Chem. Heterocycl. Compd. 2020, 56 (8), 1048‑1053

DOI: 10.1007/s10593-020-02771-9

Syrota N.; Kemskiy S.; Bol’but A.; Chernobaev I.; Vovk M.

Beilstein J. Org. Chem. 2020, 16, 2304-2313

DOI: 10.3762/bjoc.16.191

Tkachuk V.; Lukianov O.; Vovk M.; Gillaizeau I.; Sukach V.

Chem. Rev. 2020, 120 (22), 12718-12755

DOI: 10.1021/acs.chemrev.0c00406

Mykhailiuk P.

Org. Biomol. Chem. 2020, 18 (28), 5359-5369

DOI: 10.1039/d0ob00831a

Strizhak A.; Babii O.; Afonin S.; Bakanovich I.; Pantelejevs T.; Xu W.; Fowler E.; Eapen R.; Sharma K.; Platonov M.; Hurmach V.; Itzhaki L.; Hyvonen M.; Ulrich A.; Spring D.; Komarov I.

Chem. Heterocycl. Compd. 2020, 56 (6), 719-721

DOI: 10.1007/s10593-020-02721-5

Komarov I.; Bakanovych I.

Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59 (46), 20515‑20521

DOI: 10.1002/anie.202004183

Denisenko A.; Garbuz P.; Shishkina S.; Voloshchuk N.; Mykhailiuk P.

J. Cell. Biochem. 2020, 121 (12), 4922-4930

DOI: 10.1002/jcb.29820

Rayevsky A.; Platonov M.; Hurmach V.; Yakovenko A.; Volochnyuk D.

Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59 (41), 18016‑18022

DOI: 10.1002/anie.202007651

Ivon Y.; Mazurenko I.; Kuchkovska Y.; Voitenko Z.; Grygorenko O.

Z. Anorg. Allg. Chem. 2020, 646 (20), 1710‑1714

DOI: 10.1002/zaac.201900319

Sedykh A.; Sotnik S.; Kurth D.; Volochnyuk D.; Kolotilov S.; Müller-Buschbaum K.

J. Biomol. NMR 2020, 74 (10-11), 555–563

DOI: 10.1007/s10858-020-00327-9

Sreeramulu S.; Richter C.; Kuehn T.; Azzaoui K.; Blommers M.; Del Conte R.; Fragai M.; Trieloff N.; Schmieder P.; Nazare M.; Specker E.; Ivanov V.; Oschkinat H.; Banci L.; Schwalbe H.

Advanced Synthesis and Catalysis 2020, 362 (15), 3229-3242

DOI: 10.1002/adsc.202000450

Tereshchenko O.; Perebiynis M.; Knysh I.; Vasylets O.; Sorochenko A.; Slobodyanyuk E.; Rusanov E.; Borysov O.; Kolotilov S.; Ryabukhin S.; Volochnyuk D.

Bioorg. Chem. 2020, 99, 103830

DOI: 10.1016/j.bioorg.2020.103830

Kuranov S.; Luzina O.; Onopchenko O.; Pishel I.; Zozulya S.; Gureev M.; Salakhutdinov N.; Krasavin M.

ACS Omega 2020, 5 (33), 20932-20942

DOI: 10.1021/acsomega.0c02394

Adamovskyi M.; Avramenko M.; Volochnyuk D.; Ryabukhin S.

J. Org. Chem. 2020, 85 (19), 12692-12702

DOI: 10.1021/acs.joc.0c01848

Chernykh A.; Olifir O.; Kuchkovska Y.; Volochnyuk D.; Yarmolchuk V.; Grygorenko O.

Chem. Heterocycl. Compd. 2020, 56 (3), 377–385

DOI: 10.1007/s10593-020-02670-z

Stepaniuk O.; Vashchenko B.; Matvienko V.; Kondratov I.; Tolmachev A.; Grygorenko O.

Eur. J. Org. Chem. 2020, 2020 (22), 3261-3269

DOI: 10.1002/ejoc.202000314

Blahun O.; Melnychenko H.; Kuchkovska Y.; Zhersh S.; Tolmachev A.; Grygorenko O.

Chem. Heterocycl. Compd. 2020, 56 (3), 320-325

DOI: 10.1007/s10593-020-02662-z

Ivonin S.; Rusanov E. B.; Dmitriy V.

J. Fluorine Chem. 2020, 233

DOI: 10.1016/j.jfluchem.2020.109509

Ivonin S.; Yurchenko A.; Voloshchuk V.; Yurchenko S.; Rusanov E.; Pirozhenko V.; Volochnyuk D.; Kostyuk A.

J. Mol. Struct. 2020, 1210

DOI: 10.1016/j.molstruc.2020.128025

Malashchuk A.; Chernykh A.; Hurmach V.; Platonov M.; Onopchenko O.; Zozulya S.; Daniliuc C.; Dobrydnev A.; Kondratov I.; Moroz Y.; Grygorenko O.

Chem. Heterocycl. Compd. 2020, 56 (3), 386–391

DOI: 10.1007/s10593-020-02671-y

Dyachenko M.; Dobrydnev A.; Chuchvera Y.; Shishkina S.; Volovenko Y.

Eur. J. Org. Chem. 2020, in press

DOI: 10.1002/ejoc.202000351

Stepannikova K.; Vashchenko B.; Grygorenko O.; Gorichko M.; Cherepakha A.; Moroz Y.; Volovenko Y.; Zhersh S.

Eur. J. Org. Chem. 2020, (15), 2217-2224

DOI: 10.1002/ejoc.202000346

Hryshchuk O.; Varenyk A.; Yurov Y.; Kuchkovska Y.; Tymtsunik A.; Grygorenko O.

J. Org. Chem. 2020, 85 (9), 5927-5940

DOI: 10.1021/acs.joc.0c00265

Demchuk O.; Hryshchuk O.; Vashchenko B.; Kozytskiy A.; Tymtsunik A.; Komarov I.; Grygorenko O.

Stem Cell Rev. 2020, 16 (2), 239-250

DOI: 10.1007/s12015-020-09955-y

Shichkin V.; Antica M.

Eur. J. Org. Chem. 2020, (15), 2210-2216

DOI: 10.1002/ejoc.202000303

Kokhan S.; Valter Y.; Tymtsunik A.; Komarov I.; Grygorenko O.

Tetrahedron Lett. 2020, 61 (12)

DOI: 10.1016/j.tetlet.2020.151645

Grygorenko O.

Synthesis 2020, 52 (13), 1915-1926

DOI: 10.1055/s-0039-1707987

Stepaniuk O.; Rudenko T.; Vashchenko B.; Matvienko V.; Kondratov I.; Tolmachev A.; Grygorenko O.

J. Org. Chem. 2020, 85 (8), 5288-5299

DOI: 10.1021/acs.joc.9b03394

Blahun O.; Rozhenko A.; Rusanov E.; Zhersh S.; Tolmachev A.; Volochnyuk D.; Grygorenko O.

Chem. Heterocycl. Compd. 2020, 56 (2), 213–218

DOI: 10.1007/s10593-020-02646-z

Omelian T.; Ostapchuk E.; Dobrydnev A.; Malets Y.; Brovarets V.; Grygorenko O.

Nature 2020, 580 (7805), 663-668

DOI: 10.1038/s41586-020-2117-z

Gorgulla C.; Boeszoermenyi A.; Wang Z.; Fischer P.; Coote P.; Padmanabha Das K.; Malets Y.; Radchenko D.; Moroz Y.; Scott D.; Fackeldey K.; Hoffmann M.; Iavniuk I.; Wagner G.; Arthanari H.

Eur. J. Org. Chem. 2020, 2020 (9), 1069-1077

DOI: 10.1002/ejoc.201901833

Bugera M.; Tarasenko K.; Kondratov I.; Gerus I.; Vashchenko B.; Ivasyshyn V.; Grygorenko O.

Chem. Heterocycl. Compd. 2020, 56 (2), 170-172

DOI: 10.1007/s10593-020-02641-4

Grygorenko O.; Ivon Y.

J. Fluorine Chem. 2020, 231, 109461

DOI: 10.1016/j.jfluchem.2020.109461

Logvinenko I.; Markushyna Y.; Kondratov I.; Vashchenko B.; Kliachyna M.; Tokaryeva Y.; Pivnytska V.; Grygorenko O.; Haufe G.

Angew. Chem. 2020, 59 (18), 7161-7167

DOI: 10.1002/anie.202000548

Levterov V.; Panasyuk Y.; Pivnytska V.; Mykhailiuk P.

Nature 2020, 579 (7800), 609-614

DOI: 10.1038/s41586-020-2027-0

Stein R.; Kang H.; McCorvy J.; Glatfelter G.; Jones A.; Che T.; Slocum S.; Huang X.; Savych O.; Moroz Y.; Stauch B.; Johansson L.; Cherezov V.; Kenakin T.; Irwin J.; Shoichet B.; Roth B.; Dubocovich M.

FOLLOW US