Publications

Dalton Trans 2024, in press

DOI: 10.1039/d4dt00368c

Seredyuk M.; Znovjyak K.; Valverde-Munoz F.; Munoz M.; Fritsky I.; Real J.

Int. J. Mol. Sci. 2024, 25 (7), 3584

DOI: 10.3390/ijms25073584

Platonov M.; Maximyuk O.; Rayevsky A.; Hurmach V.; Iegorova O.; Naumchyk V.; Bulgakov E. et al.

Angew Chem Int Ed Engl 2024, e202319831

DOI: 10.1002/anie.202319831

Levterov V.; Panasiuk Y.; Shablykin O.; Stashkevych O.; Sahun K.; Rassokhin A.; Sadkova I. et al.

Org. Lett. 2024, in press

DOI: 10.1021/acs.orglett.4c00431

Chalyk B.; Zginnyk O.; Khutorianskyi A.; Mykhailiuk P.

bioRxiv 2024, in press

DOI: 10.1101/2023.09.09.557002

Liu F.; Kaplan A.; Levring J.; Einsiedel J.; Tiedt S.; Distler K.; Omattage N.; Kondratov I.; Moroz Y.; Pietz H.; Irwin J.; Gmeiner P.; Shoichet B.; Chen J.

bioRxiv 2024, in press

DOI: 10.1101/2023.12.27.573448

Liu F.; Wu C.; Tu C.; Glenn I.; Meyerowitz J.; Kaplan A.; Lyu J.; Cheng Z.; Tarkhanova O.; Moroz Y.; Irwin J.; Chang W.; Shoichet B.; Skiniotis G.

Phys Rev Lett 2024, 132 (9), 098101

DOI: 10.1103/PhysRevLett.132.098101

Marchenko A.; Kapitanchuk O.; Lopatina Y.; Nazarenko K.; Senenko A.; Katsonis N.; Nazarenko V.; Lavrentovich O.

Chem Sci 2024, 15 (9), 3249-3254

DOI: 10.1039/d3sc06600b

Prysiazhniuk K.; Polishchuk O.; Shulha S.; Gudzikevych K.; Datsenko O.; Kubyshkin V.; Mykhailiuk P.

Chemistry 2024, 30 (12), e202303859

DOI: 10.1002/chem.202303859

Semeno V.; Vasylchenko V.; Fesun I.; Ruzhylo L.; Kipriianov M.; Melnykov K.; Skreminskyi A.; Iminov R.; Mykhailiuk P.; Vashchenko B.; Grygorenko O.

Chemistry 2024, e202400066

DOI: 10.1002/chem.202400066

Hrebonkin A.; Afonin S.; Nikitjuka A.; Borysov O.; Leitis G.; Babii O.; Koniev S.; Lorig T.; Grage S.; Nick P.; Ulrich A.; Jirgensons A.; Komarov I.

J. Org. Chem. 2024, (5), 3161–3183

DOI: 10.1021/acs.joc.3c02636

Naumchyk V.; Andriashvili V.; Radchenko D.; Dudenko D.; Moroz Y.; Tolmachev A.; Zhersh S.; Grygorenko O.

Science 2024, 383 (6682), 498-503

DOI: 10.1126/science.adm8095

Li F.; Zhu W. F.; Empel C.; Datsenko O.; Kumar A.; Xu Y.; Ehrler J.; Atodiresei I.; Knapp S.; Mykhailiuk P.; Proschak E.; Koenigs R.

J. Org. Chem. 2024, 89, 4, 2771–2776

DOI: 10.1021/acs.joc.3c02247

Krokhmaliuk Y.; Kleban I.; Rassukana Y.; Grygorenko O.

Chemistry 2024, e202303972

DOI: 10.1002/chem.202303972

Slobodyanyuk E.; Tarasiuk I.; Pasichnyk T.; Volochnyuk D.; Sibgatulin D.; Grygorenko O.

Chemistry 2024, 30 (11), e202303504

DOI: 10.1002/chem.202303504

Liashuk O.; Ryzhov I.; Hryshchuk O.; Volovenko Y.; Grygorenko O.

Chem Sci 2024, 15 (6), 2019-2025

DOI: 10.1039/d3sc04182d

Dias H.; Parasar D.; Yakovenko A.; Stephens P.; Munoz-Castro A.; Vanga M.; Mykhailiuk P.; Slobodyanyuk E.

Angew. Chem. Int. Ed. 2024, e202314617

DOI: 10.1002/anie.202314617

Laudadio G.; Neigenfind P.; Peter A.; Rubel C.; Emmanuel M.; Oderinde M.; Ewing T.; Palkowitz M.; Sloane J.; Gillman K.; Ridge D. et al.

Acta Crystallogr E Crystallogr Commun 2024, 80 (2), 148-151

DOI: 10.1107/S2056989024000239

Bibik Y.; Khomenko D.; Doroshchuk R.; Raspertova I.; Bargan A.; Lampeka R.

Chem. Rec. 2024, 24 (2), e202300300

DOI: 10.1002/tcr.202300300

Ivanytsya M.; Subotin V.; Gavrilenko K.; Ryabukhin S.; Volochnyuk D.; Kolotilov S.

Chem Rec. 2024, 24 (2), e202300258

DOI: 10.1002/tcr.202300258

Sosunovych B.; Vashchenko B.; Andriashvili V.; Grygorenko O.

Chem Rec. 2024, 24 (2), e202300256

DOI: 10.1002/tcr.202300256

Liashuk O.; Andriashvili V.; Tolmachev A.; Grygorenko O.

J Biomol Struct Dyn. 2024, 42 (2), 747-758

DOI: 10.1080/07391102.2023.2194996

Raevsky A.; Kovalenko O.; Bulgakov E.; Sharifi M.; Volochnyuk D.; Tukalo M.

Chem. Rec. 2024, e202400008

DOI: 10.1002/tcr.202400008

Grygorenko O.; Lampeka R.; Chebanov V.; Kovalenko M.; Wuttke S.

Mol. Divers. 2024, in press

DOI: 10.1007/s11030-023-10779-4

Gryniukova A.; Borysko P.; Myziuk I.; Alieksieieva D.; Hodyna D.; Semenyuta I.; Kovalishyn V.; Metelytsia L.; Rogalsky S.; Tcherniuk S.

Angew. Chem. Int. Ed. 2024, e202316557

DOI: 10.1002/anie.202316557

Prysiazhniuk K.; Datsenko O.; Polishchuk O.; Shulha S.; Shablykin O.; Nikandrova Y.; Horbatok K.; Bodenchuk I.; Borysko P.; Shepilov D.; Pishel I.; Kubyshkin V.; Mykhailiuk P.

Acta Crystallogr E Crystallogr Commun 2024, 80 (2), 128-132

DOI: 10.1107/S2056989024000185

Popovych A.; Tsymbal L.; Khomenko D.; Bargan A.; Lampeka Y.; Lampeka R.

J. Chem. Inf. Model. 2024, 64 (1), 42-56

DOI: 10.1021/acs.jcim.3c01524

Voinarovska V.; Kabeshov M.; Dudenko D.; Genheden S.; Tetko I.

Acta Crystallogr E Crystallogr Commun 2024, 80 (1), 54-57

DOI: 10.1107/S2056989023010770

Petrenko Y.; Vynohradov O.; Khomenko D.; Doroshchuk R.; Raspertova I.; Shova S.; Lampeka R.

Chem Sci 2024, 15 (3), 1159-1161

DOI: 10.1039/d3sc90243a

Noonikara-Poyil A.; Munoz-Castro A.; Boretskyi A.; Mykhailiuk P.; Dias H.

bioRxiv 2023, in press

DOI: 10.1101/2023.12.20.572662

Lyu J.; Kapolka N.; Gumpper R.; Alon A.; Wang L.; Jain M..; Barros-Alvarez X.; Sakamoto K.; Kim Y.; DiBerto J.; Kim K.; Tummino T. et al.

Chem. Sci. 2023, 14 (48), 14092-14099

DOI: 10.1039/d3sc05121h

Denisenko A.; Garbuz P.; Makovetska Y.; Shablykin O.; Lesyk D.; Al-Maali G.; Korzh R.; Sadkova I.; Mykhailiuk P.

Nat. Commun. 2023, 14 (1), 8067

DOI: 10.1038/s41467-023-43506-6

Gahbauer S.; DeLeon C.; Braz J.; Craik V.; Kang H.; Wan X.; Huang X.; Billesbolle C.; Liu Y.; Che T.; Deshpande I.; Jewell M.; Fink E.; Kondratov I.; Moroz Y. et al.

Nature Chemistry 2023, 15 (11), 1616-1625

DOI: 10.1038/s41557-023-01281-3

Chen Y.; Craven G.; Kamber R.; Cuesta A.; Zhersh S.; Moroz Y.; Bassik M.; Taunton J.

Mol Inform 2024, 43 (2), e202300156

DOI: 10.1002/minf.202300156

Platonov M.; Elijah B.; Maximyuk O.; Rayevsky A.; Iegorova O.; Hurmach V.; Holota Y.; Cherninskyi A.; Pavel K.; Ryabukhin S.; Krishtal O.; Volochnyuk D.

Science 2023, 382 (6671), eabo7201

DOI: 10.1126/science.abo7201

Boby M.; Fearon D.; Ferla M.; Filep M.; Koekemoer L.; Robinson M.; Chodera J.; Lee A.; London N.; von Delft A.; von Delft F.; Achdout H.; Aimon A.; Alonzi D. et al.

Steroids 2023, 201, 109332

DOI: 10.1016/j.steroids.2023.109332

Semenenko O.; Lipson V.; Sadchenko A.; Vashchenko O.; Kasian N.; Sviechnikova L.; Lisetski L.; Babak M.; Vakula V.; Borysov O. et al.

Chem Rec. 2024, 24 (2), e202300283

DOI: 10.1002/tcr.202300283

Ryabukhin S.; Bondarenko D.; Trofymchuk S.; Lega D.; Volochnyuk D.

Chem Rec. 2023, 24 (2), e202300276

DOI: 10.1002/tcr.202300276

Komarov I.; Bugrov V.; Cherednychenko A.; Grygorenko O.

Chem. Sci. 2023, 14 (39), 10835-10846

DOI: 10.1039/d3sc03902a

Liu Z.; Moroz Y.; Isayev O.

Angew. Chem. Int. Ed. 2023, e202311583

DOI: 10.1002/anie.202311583

Kirichok A.; Tkachuk H.; Kozyriev Y.; Shablykin O.; Datsenko O.; Granat D.; Yegorova T.; Bas Y.; Semirenko V.; Pishel I.; Kubyshkin V.; Klymenko-Ulianov O.; Lesyk D.; Mykhailiuk P.

Nat. Commun. 2023, 14 (1), 5608

DOI: 10.1038/s41467-023-41298-3

Levterov V.; Panasiuk Y.; Sahun K.; Stashkevych O.; Badlo V.; Shablykin O.; Sadkova I.; Bortnichuk L.; Klymenko-Ulianov O.; Holota Y.; Lachmann L.; Borysko P.; Horbatok K.; Bodenchuk I.; Bas Y.; Dudenko D.; Mykhailiuk P.

J Vis Exp. 2023, 199

DOI: 10.3791/64902

Horbatok K.; Makhnii T.; Kosach V.; Danko V.; Kovalenko A.; Fatiushchenkov S.; Borysko P.; Pishel I.; Babii O.; Ulrich A.; Schober T.; Afonin S.; Komarov I.

Planta Med. 2023, 89 (11), 1063-1073

DOI: 10.1055/a-2063-5265

Mykhailenko O.; Hsieh C.; Elshazly M.; Nikishin A.; Kovalyov V.; Shynkarenko P.; Ivanauskas L.; Chen B.; Horng J.; Hwang T.; Georgiyants V.; Korinek M.

Chemistry 2023, e202302454

DOI: 10.1002/chem.202302454

Smyrnov O.; Melnykov K.; Rusanov E.; Suikov S.; Pashenko E.; Fokin A.; Volochnyuk D.; Ryabukhin S.

Bioorg. Med. Chem. Lett. 2023, 93, 129412

DOI: 10.1016/j.bmcl.2023.129412

Detta E.; Corcuera A.; Urban A.; Goldner T.; Bonsmann S.; Engel F.; May M.; Buschmann H.; Fianchini M.; Alza E.; Pericas M. et al.

Chemistry 2023, 29 (47), e202301383

DOI: 10.1002/chem.202301383

Melnykov K.; Nazar K.; Smyrnov O.; Skreminskyi A.; Pavlenko S.; Klymenko-Ulianov O.; Shishkina S.; Volochnyuk D.; Grygorenko O.

Chem. Rec. 2023, 24 (2), e202300221

DOI: 10.1002/tcr.202300221

Dobrydnev A.; Popova M.; Volovenko Y.

J. Med. Chem. 2023, 66, 15, 10241–10251

DOI: 10.1021/acs.jmedchem.3c00128

Gryniukova A.; Kaiser F.; Myziuk I.; Alieksieieva D.; Leberecht C.; Heym P.; Tarkhanova O.; Moroz Y.; Borysko P.; Haupt V.

Chem. Commun. 2023, 59 (61), 9396-9399

DOI: 10.1039/d3cc02849f

Lysenko V.; Nazarenko K.; Shishkina S.; Kostyuk A.

FOLLOW US