Publications

J. Chem. Inf. Model. 2022, 62, 24, 6323–6335

DOI: 10.1021/acs.jcim.1c01460

Tuerkova A.; Bongers B.; Norinder U.; Ungvári O.; Székely V.; Tarnovskiy A. et al.

Org. Biomol. Chem. 2022, 20 (47), 9337-9350

DOI: 10.1039/d2ob01430k

Chernykh A.; Aloshyn D.; Kuchkovska Y.; Daniliuc C.; Tolmachova N.; Kondratov I. et al.

Angew. Chem. 2022, 61 (46), e202212117

DOI: 10.1002/anie.202212117

Trammel G.; Kannangara P.; Vasko D.; Datsenko O.; Mykhailiuk P.; Brown M.

Angew. Chem. 2022, 17 (21), e202200365

DOI: 10.1002/cmdc.202200365

Grygorenko O.; Melnykov K.; Holovach S.; Demchuk O.

J. Comput. Chem. 2022, 44 (2), 76-92

DOI: 10.1002/jcc.27016

Yarish D.; Garkot S.; Grygorenko O.; Radchenko D.; Moroz Y.; Gurbych O.

Commun. Chem. 2022, 129

DOI: 10.1038/s42004-022-00733-0

Korshunova M.; Huang N.; Capuzzi S.; Radchenko D.; Savych O.; Moroz Y.; Wells C.; Willson T.; Tropsha A.; Isayev O.

Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 2022, in progress

DOI: 10.1002/anie.202213508

Pickford H.; Ripenko V.; McNamee R.; Holovchuk S.; Thompson A.; Smith R.; Mykhailiuk P.; Anderson E.

Science 2022, 377 (6614), eabn7065

DOI: 10.1126/science.abn7065

Fink E.; Xu J.; Hübner H.; Braz J.; Seemann Ph.; Avet C.; Craik V.; Weikert D.; Schmidt M.; Webb C.; Tolmachova N.; Moroz Y. et al.

Chemistry 2022, 28 (54), e202202117

DOI: 10.1002/chem.202202117

Liashuk O.; Ryzhov I.; Hryshchuk O.; Vashchenko B.; Melnychuk P.; Volovenko Y.; Grygorenko O.

Neuroscience 2022, 498, 155-173

DOI: 10.1016/j.neuroscience.2022.07.003

Pozdnyakova N.; Krisanova N.; Pastukhov A.; Tarasenko A.; Dudarenko M.; Chernykh A.; Pashenko A.; Ryabukhin S.; Tolstanova G.; Volochnyuk D.; Borisova T.

J. Phys. Chem. Lett. 2022, 8845-8850

DOI: 10.1021/acs.jpclett.2c02388

Swedin R.; Healy A.; Schaffner J.; Kuzmin I.; Zatsikha Y.; Nemykin V.; Blank D.

J. Med. Chem. 2022, 65 (18), 12031-12043

DOI: 10.1021/acs.jmedchem.2c00702

Poulie C.; Pottie E.; Simon I.; Harpsoe K.; D'Andrea L.; Komarov I.; Gloriam D.; Jensen A.; Stove C.; Kristensen J.

Chemistry 2022, e202202168

DOI: 10.1002/chem.202202168

Polishchuk V.; Filatova M.; Rusanov E.; Shandura M.

Eur. J. Med. Chem. 2022, 238, 114422

DOI: 10.1016/j.ejmech.2022.114422

Finiuk N.; Kryshchyshyn-Dylevych A.; Holota S.; Klyuchivska O.; Kozytskiy A.; Karpenko O.; Manko N.; Ivasechko I.; Stoika R.; Lesyk R.

Acta Cryst. E 2022, 78, 829-832

DOI: 10.1107/S2056989022007460

Petrenko Y.; Bibik Y.; Khomenko D.; Doroshchuk R.; Gural'skiy I.; Shova S.; Lampeka R.; Raspertova I.

Chemistry 2022, 28 (41), e202201181

DOI: 10.1002/chem.202201181

Zatsikha Y.; Shamova L.; Shepit M.; Berry S.; Thomas F.; Herbert D.; van Lierop J.; Nemykin V.

Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61 (29), e202205103

DOI: 10.1002/anie.202205103

Bychek R.; Mykhailiuk P.

ACS Med. Chem. Lett. 2022, 13 (7), 992-996

DOI: 10.1021/acsmedchemlett.2c00211

Kondratov I.; Moroz Y.; Grygorenko O.; Tolmachev A.

Acta Crystallogr. B: Struct. Sci. Cryst. Eng. Mater. 2022, 78, 510-519

DOI: 10.1107/S2052520622003900

Konovalova I.; Shaposhnyk A.; Baumer V.; Chalyk B.; Shishkina S.

Org. Lett. 2022, 24, 26, 4722–4728

DOI: 10.1021/acs.orglett.2c01402

Chalyk B.; Grynyova A.; Filimonova K.; Rudenko T.; Dibchak D.; Mykhailiuk P.

Chemistry 2022, e202201601

DOI: 10.1002/chem.202201601

Melnykov K.; Tavlui O.; Skreminskiy A.; Kuchkovska Y.; Grygorenko O.

Mol. Divers. 2022, 26 (2), 1115-1128

DOI: 10.1007/s11030-021-10234-2

Vydzhak R.; Panchishin S.; Kachaeva M.; Pilyo S.; Moskvina V.; Shablykina O.; Kozytskiy A.; Brovarets V.

Science 2022, 376 (6596), 929

DOI: 10.1126/science.abq7841

Kondratov I.; Moroz Y.; Irwin J.; Shoichet B.

Acta Cryst. 2022, 78, 510-519

DOI: 10.1107/S2052520622003900

Konovalova I.; Shaposhnyk A.; Baumer V.; Chalyk B.; Shishkina S.

Mol. Divers. 2022, in press

DOI: 10.1007/s11030-022-10447-z

Kyrylchuk A.; Kravets I.; Cherednichenko A.; Tararina V.; Kapeliukha A.; Dudenko D.; Protopopov M.

J. Photochem. Photobiol. B 2022, 233, 112479

DOI: 10.1016/j.jphotobiol.2022.112479

Komarov I.; Tolstanova G.; Kuznietsova H.; Dziubenko N.; Yanchuk P.; Shtanova L.; Veselsky S.; Garmanchuk L.; Khranovska N.; Gorbach O.; Dovbynchuk T.; Borysko P.; Babii O.; Schober T.; Ulrich A.; Afonin S.

J. Cell. Biochem. 2022, 123 (5), 852-862

DOI: 10.1002/jcb.30232

Rayevsky A., Samofalova D., Ishchenko L., Vygovska L., Mazur V., Labudzynskyi D., Borysov O., Spivak S., Ozheredov S., Bulgakov E., Stykhylias M., Blume Y., Karpov P.

J. Colloid Interface Sci. 2022, 624, 270-278

DOI: 10.1016/j.jcis.2022.05.124

Rodik R.; Cherenok S.; Postupalenko V.; Oncul S.; Brusianska V.; Borysko P.; Kalchenko V.; Mely Y.; Klymchenko A.

J. Chem. Inf. Model. 2022, 62 (9), 2171-2185

DOI: 10.1021/acs.jcim.1c00811

Zabolotna Y.; Volochnyuk D.; Ryabukhin S.; Horvath D.; Gavrilenko K.; Marcou G.; Moroz Y.; Oksiuta O.; Varnek A.

J. Chem. Inf. Model. 2022, 62 (9), 2151-2163

DOI: 10.1021/acs.jcim.1c00754

Zabolotna Y.; Volochnyuk D.; Ryabukhin S.; Gavrylenko K.; Horvath D.; Klimchuk O.; Oksiuta O.; Marcou G.; Varnek A.

J. Org. Chem. 2022, 87 (9), 6237-6246

DOI: 10.1021/acs.joc.2c00480

Andriashvili V.; Zhersh S.; Tolmachev A.; Grygorenko O.

Mol. Divers. 2022, 26 (2), 993-1004

DOI: 10.1007/s11030-021-10218-2

Radchenko D.; Naumchyk V.; Dziuba I.; Kyrylchuk A.; Gubina K.; Moroz Y.; Grygorenko O.

Chemistry. 2022, 28 (19), e202200331

DOI: 10.1002/chem.202200331

Holovach S.; Dr. Melnykov K.P.; Skreminskiy A.; Herasymchuk M.; Tavlui O.; Aloshyn D.; Dr. Borysko P. et al.

Chem. Heterocycl. Compd. 2022, 58 (2-3), 116-128

DOI: 10.1007/s10593-022-03064-z

Khomenko D.; Doroshchuk R.; Ohorodnik Y.; Ivanova H.; Zakharchenko B.; Raspertova I.; Vaschenko O.; Dobrydnev A.; Grygorenko O.; Lampeka R.

Org. Biomol. Chem. 2022, 20, 3183-3200

DOI: 10.1039/d2ob00146b

Chernykh A.; Chernykh A.; Radchenko D.; Chheda P.; Rusanov E.; Grygorenko O.; Spies M.; Volochnyuk D.; Komarov I.

ChemMedChem 2022, 17 (7), e202100641

DOI: 10.1002/cmdc.202100641

Jose A.; Guest D.; LeGay R.; Tizzard G.; Coles S.; Derveni M.; Wright E.; Marrison L.; Lee A.; Morris A.; Robinson M.; von Delft F.; Fearon D.; Koekemoer L.; Matviuk T.; Aimon A.; Schofield C.; MallavT.; London N.; Greenland B.; Bagley M.; Spencer J.

J. Org. Chem. 2022, 87 (11), 6961-7005

DOI: 10.1021/acs.joc.1c02956

Mykhailiuk P.

Chem. Sci. 2022, 13, 3674-3687

DOI: 10.1039/d1sc05892d

El Khoury L.; Jing Z.; Cuzzolin A.; Deplano A.; Loco D.; Sattarov B.; Hedin F.; Wendeborn S.; Ho C.; El AhdabvD.; Jaffrelot Inizan T.; Sturlese M.; Sosic A. et al.

Nature 2022, 601 (7893), 452-459

DOI: 10.1038/s41586-021-04220-9

Sadybekov A.; Sadybekov A.; Liu Y.; Iliopoulos-Tsoutsouvas C.; Huang X.; Pickett J.; Houser B.; Patel N.; Tran N.; Tong F.; Zvonok N.; Jain M.; Savych O.; Radchenko D.; Nikas S.; Petasis N.; Moroz Y. et al.

Mol Inform 2022, 41 (6), e2100289

DOI: 10.1002/minf.202100289

Pikalyova R.; Zabolotna Y.; Volochnyuk D.; Horvath D.; Marcou G.; Varnek A.

J. Org. Chem. 2022, 87, 2, 1001–1018

DOI: 10.1021/acs.joc.1c02301

Chalyk B.; Khutorianskyi A.; Vashchenko B.; Danyleiko K.; Grynyova A.; Osipova A.; Kozytskiy A.; Syniuchenko D.; Tsymbaliuk A.; Gavrilenko K.; Biitseva A.; Volochnyuk D.; Komarov I.; Grygorenko O.

Eur. J. Org. Chem. 2021, 2021 (47), 6561-6569

DOI: 10.1002/ejoc.202001530

Herasymchuk M.; Melnykov K.; Yarmoliuk D.; Serhiichuk D.; Rotar V.; Pukhovoi T.; Kuchkovska Y.; Holovach S.; Volochnyuk D.; Ryabukhin S.; Grygorenko O.

Eur. J. Org. Chem. 2021, 2021 (47), 6530‑6540

DOI: 10.1002/ejoc.202000351

Stepannikova K.; Vashchenko B.; Grygorenko O.; Gorichko M.; Cherepakha A.; Moroz Y.; Volovenko Y.; Zhersh S.

Acta Cryst. 2021, 77, 1285-1288

DOI: 10.1107/S2056989021011865

Dyakonenko V.; Shishkina S.; Bogashchenko T.; Lyapunov A.; Kirichenko T.

Eur. J. Org. Chem. 2021, 2021 (47), 6474-6477

DOI: 10.1002/ejoc.202101210

Grygorenko O.

Eur. J. Org. Chem. 2021, 2021 (47), 6616-6625

DOI: 10.1002/ejoc.202101311

Asaula V.; Buryanov V.; Solod B.; Tryus D.; Pariiska O.; Kotenko I.; Volovenko Y.; Volochnyuk D.; Ryabukhin S.; Kolotilov S.

Sci. Pharm. 2021, 89(4), 49

DOI: 10.3390/scipharm89040049

Vlasov S.; Vlasova O.; Severina H.; Krolenko K.; Borysov O.; Abu Sharkh A.; Vlasov V.; Georgiyants V.

Acta Cryst. 2021, 77 1153-1157

DOI: 10.1107/S2056989021010653

Vynohradov O.; Pavlenko V.; Kucheriv O.; Golenya I.; Petlovanyi D.; Shova S.

J. Heterocycl. Chem. 2021, 59 (2), 329-340

DOI: 10.1002/jhet.4387

Onysko M.; Svalyavin O.; Slivka M.; Slivka M.; Baumer V.; Lendel V.

J. Mol. Struct. 2021, 1241, 130633

DOI: 10.1016/j.molstruc.2021.130633

Rayevsky A.; Sharifi M.; Samofalova D.; Demchuk O.; Karpov P.; Blume Y.

FOLLOW US