Publications

Asian J. Org. Chem. 2016, 5 (4), 513-520

DOI: 10.1002/ajoc.201500519

Khutoryanskiy V. V.; Biitseva A. V.; Mykhailiuk P. K.

Russ. J. Org. Chem. 2016, 52 (4), 607-609

DOI: 10.1134/s107042801604028x

but A. V.; Vovk M. V.

Synlett 2016, 27 (12), 1824-1827

DOI: 10.1055/s-0035-1562113

Chernykh A. V.; Tkachenko A. N.; Feskov I. O.; Daniliuc C. G.; Tolmachova N. A.; Volochnyuk D. M.; Radchenko D. S.

Eur. J. Org. Chem. 2016, 28, 4782-4786

DOI: 10.1002/ejoc.201600953

Chernykh A. V.; Feskov I. O.; Chernykh A. V.; Kondratov I. S.; Tolmachova N.; Radchenko D. S.; Daniliuc C. G.; Haufe G.

Tetrahedron 2016, 72 (7), 1036-1041

DOI: 10.1016/j.tet.2015.12.081

Chernykh A. V.; Feskov I. O.; Chernykh A. V.; Daniliuc C. G.; Tolmachova N. A.; Volochnyuk D. M.; Radchenko D. S.

RSC Adv. 2016, 6 (31), 25713-25723

DOI: 10.1039/C6RA02365G

Chalyk B. A.; Kandaurova I. Y.; Hrebeniuk K. V.; Manoilenko O. V.; Kulik I. B.; Iminov R. T.; Kubyshkin V.; Tverdokhlebov A. V.; Ablialimov O. K.; Mykhailiuk P. K.

Eur. J. Org. Chem. 2016, 12, 2120-2130

DOI: 10.1002/ejoc.201501579

Bogolubsky A. V.; Moroz Y. S.; Mykhailiuk P. K.; Pipko S. E.; Grishchenko A. V.; Zhemera A. V.; Konovets A. I.; Doroschuk R. A.; Dmytriv Y. V.; Zaporozhets O. A.; Tolmachev A.

Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55 (18), 5493‑5496

DOI: 10.1002/anie.201600506

Babii O.; Afonin S.; Garmanchuk L. V.; Nikulina V. V.; Nikolaienko T. V.; Storozhuk O. V.; Shelest D. V.; Dasyukevich O. I.; Ostapchenko L. I.; Iurchenko V.; Zozulya S.; Ulrich A. S.; Komarov I. V.

Org. Lett. 2016, 18 (14), 3406-3409

DOI: 10.1021/acs.orglett.6b01565

Arkhipov A. V.; Arkhipov V. V.; Cossy J.; Kovtunenko V. O.; Mykhailiuk P. K.

Helv. Chim. Acta 2016, 99 (8), 621-631

DOI: 10.1002/hlca.201600062

Antypenko O. M.; Kovalenko S. I.; Karpenko O. V.; Nikitin V. O.; Antypenko L. M.

Synth. Commun. 2016, 46 (6), 551-555

DOI: 10.1080/00397911.2016.1156131

Antypenko O. M.; Kovalenko S. I.; Karpenko O. V.

Bioorg. Med. Chem. Lett. 2015, 25 (16), 3105‑3111

DOI: 10.1016/j.bmcl.2015.06.018

Zahanich I.; Kondratov I.; Naumchyk V.; Kheylik Y.; Platonov M.; Zozulya S.; Krasavin M.

Synthesis 2015, 47 (24), 3963-3971

DOI: 10.1055/s-0035-1560199

Vyzir I. I.; Iminov R. T.; Tverdokhlebov A.; Tolmachev A. A.; Shcherbatiuk A. V.; Mykhailiuk P. K.; Biitseva A. V.

Tetrahedron: Asymmetry 2015, 26 (2122), 1268-1272

DOI: 10.1016/j.tetasy.2015.09.015

Tymtsunik A. V.; Ivon Y. M.; Komarov I. V.; Grygorenko O. O.

J. Fluorine Chem. 2015, 171 174-176

DOI: 10.1016/j.jfluchem.2014.06.003

Trofymchuk S.; Bezdudny A.; Pustovit Y.; Mykhailiuk P. K.

Inorg. Chem. 2015, 54 (11), 5169-5181

DOI: 10.1021/ic503061z

Sotnik S. A.; Polunin R. A.; Kiskin M. A.; Kirillov A. M.; Dorofeeva V. N.; Gavrilenko K. S.; Eremenko I. L.; Novotortsev V. M.; Kolotilov S. V.

Tetrahedron Lett. 2015, 56 (10), 1259-1262

DOI: 10.1016/j.tetlet.2015.01.136

Sokolenko L. V.; Yagupolskii Y. L.; Vlasenko Y. G.; Babichenko L. N.; Lipetskij V. O.; Anselmi E.; Magnier E.

Scientia Pharmaceutica 2015, 83 (3), 535-548

DOI: 10.3797/scipharm.1502-01

Smith K. A.; Lin X.; Bolshakov O.; Griffin J.; Niu X.; Kovalskyy D.; Ivanov A.; Jerebtsova M.; Taylor R. E.; Akala E.; Nekhai S.

Tetrahedron 2015, 71 (40), 7567-7574

DOI: 10.1016/j.tet.2015.08.009

Shvydenko K.; Nazarenko K.; Shvydenko T.; Vlasenko Y.; Tolmachev A.; Kostyuk A.

Theor. Exp. Chem. 2015, 51 (2), 133-139

DOI: 10.1007/s11237-015-9408-8

Shvets O. V.; Kasyan N. V.; Yaremov P. S.; Gavrilenko K. S.; Kolotilov S. V.

RSC Adv. 2015, 5 (26), 20498-20502

DOI: 10.1039/C4RA10688A

Serdiuk T.; Bakanovich I.; Lysenko V.; Alekseev S. A.; Skryshevsky V. A.; Afonin S.; Berger E.; Geloen A.; Komarov I. V.

Theor. Exp. Chem. 2015, 51 (1), 45-53

DOI: 10.1007/s11237-015-9396-8

Satska Y. A.; Komarova N. P.; Gavrilenko K. S.; Manoylenko O. V.; Chernenko Z. V.; Kiskin M. A.; Kolotilov S. V.; Eremenko I. L.; Novotortsev V. M.

Chem. Heterocycl. Compd. 2015, 51 (4), 310‑319

DOI: 10.1007/s10593-015-1700-y

Petrova O. N.; Zamigajlo L.; Ostras K.; Shishkina S. V.; Shishkin O. V.; Borisov A. V.; Musatov V. I.; Shirobokova M. G.; Lipson V. V.

Tetrahedron 2015, 71 (8), 1311-1321

DOI: 10.1016/j.tet.2014.12.057

Nechayev M. A.; Gorobets N. Y.; Shishkina S. V.; Shishkin O. V.; Kovalenko S. M.

Beilstein J. Org. Chem. 2015, 11 16-24

DOI: 10.3762/bjoc.11.3

Mykhailiuk P. K.

Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54 (22), 6373‑6373

DOI: 10.1002/anie.201503577

Mykhailiuk P. K.

Eur. J. Org. Chem. 2015, 33, 7235-7239

DOI: 10.1002/ejoc.201501027

Mykhailiuk P. K.

Org. Biomol. Chem. 2015, 13 (11), 3438-3445

DOI: 10.1039/C4OB02670E

Mykhailiuk P. K.

Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54 (22), 6558‑6561

DOI: 10.1002/anie.201501529

Mykhailiuk P. K.

J. Fluorine Chem. 2015, 175 73-83

DOI: 10.1016/j.jfluchem.2015.03.008

Kubyshkin V.; Kheylik Y.; Mykhailiuk P. K.

Org. Biomol. Chem. 2015, 13 (11), 3171-3181

DOI: 10.1039/C5OB00034C

Kubyshkin V.; Afonin S.; Kara S.; Budisa N.; Mykhailiuk P. K.; Ulrich A. S.

Eur. J. Org. Chem. 2015, 11, 2482-2491

DOI: 10.1002/ejoc.201500032

Kondratov I. S.; Tolmachova N. A.; Dolovanyuk V. G.; Gerus I. I.; Daniliuc C.-G.; Haufe G.

J. Org. Chem. 2015, 80 (24), 12258-11264

DOI: 10.1021/acs.joc.5b02171

Kondratov I. S.; Bugera M. Y.; Tolmachova N. A.; Posternak G. G.; Daniliuc C. G.; Haufe G.

J. Am. Chem. Soc. 2015, 137 (2), 926-930

DOI: 10.1021/ja511460a

Komarov I. V.; Yanik S.; Ishchenko A. Y.; Davies J. E.; Goodman J. M.; Kirby A. J.

Synthesis 2015, 26 (08), 1123-1130

DOI: 10.1055/s-0034-1380116

Ivon Y. M.; Tymtsunik A. V.; Komarov I. V.; Shishkin O. V.; Grygorenko O. O.

Synthesis 2015, 47 (03), 367-367

DOI: 10.1055/s-0034-1379456

Ishchenko A. Y.; Yanik S.; Rusanov E. B.; Komarov I. V.; Kirby A. J.

Eur. J. Org. Chem. 2015, 4, 886-891

DOI: 10.1002/ejoc.201403295

Iminov R. T.; Mashkov A. V.; Vyzir I. I.; Chalyk B. A.; Tverdokhlebov A. V.; Mykhailiuk P. K.; Babichenko L. N.; Tolmachev A. A.; Volovenko Y. M.; Biitseva A.; Shishkin O. V.; Shishkina S. V.

Org. Lett. 2015, 17 (8), 1922-1925

DOI: 10.1021/acs.orglett.5b00608

Druzhenko T.; Denisenko O.; Kheylik Y.; Zozulya S.; Shishkina S. S.; Tolmachev A.; Mykhailiuk P. K.

Chem. Heterocycl. Compd. 2015, 51 (4), 389‑392

DOI: 10.1007/s10593-015-1713-6

Dotsenko V.; Krivokolysko S.; Frolov K.; Chigorina E.; Polovinko V.; Dmitrienko A.; Bushmarinov I.

J. Org. Chem. 2015, 80 (8), 3974-3981

DOI: 10.1021/acs.joc.5b00323

Chernykh A. V.; Radchenko D. S.; Grygorenko O. O.; Daniliuc C. G.; Volochnyuk D. M.; Komarov I. V.

Eur. J. Org. Chem. 2015, 29, 6466-6471

DOI: 10.1002/ejoc.201500746

Chernykh A. V.; Radchenko D. S.; Chernykh A. V.; Kondratov I. S.; Tolmachova N. A.; Datsenko O. P.; Kurkunov M. A.; Zozulya S. X.; Kheylik Y. P.; Bartels K.; Daniliuc C. G.; Haufe G.

Chem. Heterocycl. Compd. 2015, 51 (7), 678‑681

DOI: 10.1007/s10593-015-1756-8

Borisov A. V.; Kovalenko S. S.; Kovalenko S. M.

ACS Comb. Sci. 2015, 17 (10), 615-622

DOI: 10.1021/acscombsci.5b00091

Bogolubsky A. V.; Moroz Y. S.; Mykhailiuk P. K.; Pipko S. E.; Zhemera A. V.; Konovets A. I.; Stepaniuk O. O.; Myronchuk I. S.; Dmytriv Y. V.; Doroschuk R. A.; Zaporozhets O. A.; Tolmachev A.

ACS Comb. Sci. 2015, 17 (6), 348-354

DOI: 10.1021/acscombsci.5b00024

Bogolubsky A. V.; Moroz Y. S.; Mykhailiuk P. K.; Ostapchuk E. N.; Rudnichenko A. V.; Dmytriv Y. V.; Bondar A. N.; Zaporozhets O. A.; Pipko S. E.; Doroschuk R. A.; Babichenko L. N.; Konovets A. I.; Tolmachev A.

RSC Adv. 2015, 5 (2), 1063-1069

DOI: 10.1039/C4RA12425A

Bogolubsky A. V.; Moroz Y. S.; Mykhailiuk P. K.; Dmytriv Y. V.; Pipko S. E.; Babichenko L. N.; Konovets A. I.; Tolmachev A.

Org. Lett. 2015, 17 (2), 226-229

DOI: 10.1021/ol503300m

Bandak D.; Babii O.; Vasiuta R.; Komarov I. V.; Mykhailiuk P. K.

Cent. Eur. J. Chem. 2014, 12 (1), 67-73

DOI: 10.2478/s11532-013-0344-y

Zhersh S.; Karpenko O.; Ripenko V.; Tolmachev A.; Grygorenko O.

Synthesis 2014, 46 (09), 1254-1260

DOI: 10.1055/s-0033-1340840

Yarmoliuk D. V.; Arkhipov V. V.; Stambirskyi M. V.; Dmytriv Y. V.; Shishkin O. V.; Tolmachev A. A.; Mykhailiuk P. K.

Tetrahedron 2014, 70 (18), 3011-3017

DOI: 10.1016/j.tet.2014.03.002

Yarmolchuk V. S.; Mykhalchuk V. L.; Mykhailiuk P. K.

Tetrahedron Lett. 2014, 55 (22), 3312-3315

DOI: 10.1016/j.tetlet.2014.04.038

Tymtsunik A. V.; Ivon Y. M.; Komarov I. V.; Grygorenko O. O.

FOLLOW US