Publications

,2004, 13, 2287-2290

DOI: 10.1055/s-2004-832852

Ryabukhin S. V.; Plaskon A. S.; Volochnyuk D. M.; Tolmachev A. A.

2004 ,,34 (8), 1483-1487

DOI: 10.1081/SCC-120030699

Ryabukhin S. V.; Plaskon A. S.; Tverdokhlebov A. V.; Tolmachev A. A.

2004 ,,63 (4), 797-807

DOI: 10.3987/COM-03-9973

Resnyanska E. V.; Tverdokhlebov A. V.; Tolmachev A. A.; Volovenko Y. M.; Shokol T. V.

2003 ,,17, 2632-2638

DOI: 10.1055/s-2003-42451

Tverdokhlebov A. V.; Resnyanska E. V.; Tolmachev A. A.; Andrushko A. P.

J. Org. Chem. 2011, 76 (14), 5774-5781

DOI: 10.1021/jo2008252

Ryabukhin S.; Naumchik V.; Plaskon A.; Grygorenko O.; Tolmachev A.

FOLLOW US