Publications

J. Fluorine Chem. 2020, 229

DOI: 10.1016/j.jfluchem.2019.109407

Geraschenko O.; Solomin V.; Vashchenko B.; Khodakivskyi P.; Tolmachev A.; Grygorenko O.

Chem. Eur. J. 2020, 26 (1), 89-101

DOI: 10.1002/chem.201903335

Mykhailiuk P.; Koenigs R.

J. Enzyme Inhib. Med. Chem. 2020, 35 (1), 306‑310

DOI: 10.1080/14756366.2019.1698562

Krasavin M.; Kalinin S.; Zozulya S.; Gryniukova A.; Borysko P.; Angeli A.; Supuran C.

J. Enzyme Inhib. Med. Chem. 2020, 35 (1), 165‑171

DOI: 10.1080/14756366.2019.1693556

Krasavin M.; Kalinin S.; Zozulya S.; Griniukova A.; Borysko P.; Angeli A.; Supuran C.

J. Heterocycl. Chem. 2020, 57 (1), 317-326

DOI: 10.1002/jhet.3779

Danyliuk I.; Vaskevych R.; Vaskevych A.; Suikov S.; Rusanov E.; Chornous V.; Vovk M.

J. Org. Chem. 2020, 85 (4), 2321-2337

DOI: 10.1021/acs.joc.9b03044

Semeno V.; Vasylchenko V.; Vashchenko B.; Lutsenko D.; Iminov R.; Volovenko O.; Grygorenko O.

Sci. Rep. 2019, 9 (1), 19585

DOI: 10.1038/s41598-019-55069-y

Chiba S.; Ohue M.; Gryniukova A.; Borysko P.; Zozulya S.; Yasuo N.; Yoshino R.; et al.

J. Org. Chem. 2019, 84 (24), 15877-15899

DOI: 10.1021/acs.joc.9b02264

Chalyk B.; Hrebeniuk K.; Fil Y.; Gavrilenko K.; Rozhenko A.; Vashchenko B.; Borysov O.; Biitseva A.; Lebed P.; Bakanovych I.; Moroz Y.; Grygorenko O.

Sci. Rep. 2019, 9 (1), 17938

DOI: 10.1038/s41598-019-54212-z

Berditsch M.; Afonin S.; Reuster J.; Lux H.; Schkolin K.; Babii O.; Radchenko D. S.; Abdullah I.; William N.; Middel V.; Strahle U.; Nelson A.; Valko K.; Ulrich A.

Chem. Heterocycl. Compd. 2019, 55 (11), 1007–1012

DOI: 10.1007/s10593-019-02570-x

Malets Y.; Moskvina V.; Grygorenko O.; Brovarets V.

Chem. Heterocycl. Compd. 2019, 55 (11), 1070-1074

DOI: 10.1007/s10593-019-02579-2

Hrynyshyn Y.; Musiychuk A.; Tsizorik N.; Bol’but A.; Vovk M.

Chem. Heterocycl. Compd. 2019, 55 (11), 1092‑1097

DOI: 10.1007/s10593-019-02583-6

Syrota N.; Kemskiy S.; Bol’but A.; Vovk M.

Chem. Heterocycl. Compd. 2019, 55 (11), 1065-1069

DOI: 10.1007/s10593-019-02578-3

Borodkin Y.; Rusanov E.; Khizhan A.; Shermolovich Y.

J. Org. Chem. 2019, 84 (21), 13908-13921

DOI: 10.1021/acs.joc.9b02067

Sokolenko Y.; Yurov Y.; Vashchenko B.; Hryshchuk O.; Filimonova Y.; Ostapchuk E.; Artemenko A.; Zaremba O.; Grygorenko O.

J. Org. Chem. 2019, 84 (23), 15212-15225

DOI: 10.1021/acs.joc.9b02258

Chalyk B.; Khutorianskyi A.; Lysenko A.; Fil Y.; Kuchkovska Y.; Gavrilenko K.; Bakanovych I.; Moroz Y.; Gorlova A.; Grygorenko O.

Chem. Heterocycl. Compd. 2019, 55 (9), 893‑896

DOI: 10.1007/s10593-019-02554-x

Tsizorik N.; Hrynyshyn Y.; Musiychuk A.; Bol’but A.; Vovk M.

Chem. Heterocycl. Compd. 2019, 55 (10), 933‑935

DOI: 10.1007/s10593-019-02558-7

Grygorenko O.; Kokhan S.

Adv. Synth. Catal. 2019, 361 (23), 5428-5439

DOI: 10.1002/adsc.201900879

Hryshchuk O.; Yurov Y.; Tymtsunik A.; Kovtunenko V.; Komarov I.; Grygorenko O.

Org. Lett. 2019, 21 (22), 8909-8914

DOI: 10.1021/acs.orglett.9b03080

Dibchak D.; Shcherbacova V.; Denisenko A.; Mykhailiuk P.

J. Org. Chem. 2019, 84 (23), 15106-15117

DOI: 10.1021/acs.joc.9b01947

Bychek R.; Hutskalova V.; Bas J.; Zaporozhets O.; Zozulia S.; Levterov V.; Mykhailiuk P.

Tetrahedron Lett. 2019, 60 (39), 151089 - 4

DOI: 10.1016/j.tetlet.2019.151089

Khomenko D.; Doroshchuk R.; Raspertova I.; García López J.; López Ortiz F.; Shova S.; Iegorov O.; Lampeka R.

Nature 2019, 573 (7774), 398-402

DOI: 10.1038/s41586-019-1539-y

Xiang J.; Shang M.; Kawamata Y.; Lundberg H.; Reisberg S.; Chen M.; Mykhailiuk P.; Beutner G.; Collins M.; Davies A.; Del Bel M.; Gallego G.; Spangler J.; Starr J.; Yang S.; Blackmond D.; Baran P.

Molecules 2019, 24 (17), 3096

DOI: 10.3390/molecules24173096

Klingler F.; Gastreich M.; Grygorenko O.; Savych O.; Borysko P.; Griniukova A.; Gubina K.; Lemmen C.; Moroz Y.

Chem. Heterocycl. Compd. 2019, 55 (8), 692‑694

DOI: 10.1007/s10593-019-02521-6

Grygorenko O.; Melnykov K.

Chem. Heterocycl. Compd. 2019, 55 (7), 601-603

DOI: 10.1007/s10593-019-02503-8

Subota A.; Volochnyuk D.

Eur. J. Org. Chem. 2019, (34), 5937-5949

DOI: 10.1002/ejoc.201901001

Demchuk O.; Hryshchuk O.; Vashchenko B.; Radchenko D.; Kovtunenko V.; Komarov I.; Grygorenko O.

Eur. J. Org. Chem. 2019, (30), 4962-4967

DOI: 10.1002/ejoc.201900914

Slobodyanyuk E.; Berezowska Y.; Solomin V.; Volochnyuk D.; Rozhenko A.; Ryabukhin S.; Grygorenko O.

Eur. J. Org. Chem. 2019, (33), 5624-5635

DOI: 10.1002/ejoc.201900648

Kovalenko M.; Yarmoliuk D.; Serhiichuk D.; Chernenko D.; Smyrnov V.; Breslavskyi A.; Hryshchuk O.; Kleban I.; Rassukana Y.; Tymtsunik A.; Tolmachev A.; Kuchkovska Y.; Grygorenko O.

Phosphorus, Sulfur, Silicon Relat. Elem. 2019, 194 (12), 1149-1157

DOI: 10.1080/10426507.2019.1633318

Lozynskyi A.; Zimenkovsky B.; Ivasechko I.; Senkiv J.; Gzella A.; Karpenko O.; Stoika R.; Lesyk R.

ACS Omega 2019, 4 (1), 203-213

DOI: 10.1021/acsomega.8b02595

Dorofeeva V.; Pavlishchuk A.; Kiskin M.; Efimov N.; Minin V.; Lytvynenko A.; Gavrilenko K.; Kolotilov S.; Novotortsev V.; Eremenko I.

J. Sulfur Chem. 2019, 40 (6), 629-640

DOI: 10.1080/17415993.2019.1633326

Markitanov Y.; Timoshenko V.; Rudenko T.; Rusanov E.; Shermolovich Y.

Tetrahedron 2019, 75 (25), 3472-3478

DOI: 10.1016/j.tet.2019.05.005

Stepaniuk O.; Rudenko T.; Vashchenko B.; Matvienko V.; Kondratov I.; Tolmachev A.; Grygorenko O.

Eur. J. Org. Chem. 2019, (22), 3553-3559

DOI: 10.1002/ejoc.201801750

Fominova K.; Diachuk T.; Sadkova I.; Mykhailiuk P.

Eur. J. Med. Chem. 2019, 174, 292-308

DOI: 10.1016/j.ejmech.2019.04.052

Kryshchyshyn A.; Kaminskyy D.; Karpenko O.; Gzella A.; Grellier P.; Lesyk R.

Chem. Heterocycl. Compd. 2019, 55 (4-5), 359-366

DOI: 10.1007/s10593-019-02465-x

Petko K.; Sokolenko T.; Filatov A.; Polovinko V.; Rusanov E.; Dudko V.; Yagupolskii Y.

Chem. Heterocycl. Compd. 2019, 55 (4-5), 367-373

DOI: 10.1007/s10593-019-02466-w

Kovtunenko V.; Potikha L.; Shelepyuk A.; Tarasiuk T.

Chem. Heterocycl. Compd. 2019, 55 (4-5), 416-420

DOI: 10.1007/s10593-019-02474-w

Tarasiuk T.; Shyshkina O.; Potikha L.; Volovenko Y.

Chem. Heterocycl. Compd. 2019, 55 (4-5), 421-434

DOI: 10.1007/s10593-019-02475-9

Slobodyanyuk E.; Andriienko A.; Vashchenko B.; Volochnyuk D.; Ryabukhin S.; Grygorenko O.

Chem. Heterocycl. Compd. 2019, 55 (4-5), 379-385

DOI: 10.1007/s10593-019-02468-8

Yakovenko G.; Lukianov O.; Bol’but A.; Vovk M.

J. Fluorine Chem. 2019, 224, 61-66

DOI: 10.1016/j.jfluchem.2019.05.006

Subota A.; Ryabukhin S.; Gorlova A.; Grygorenko O.; Volochnyuk D.

Eur. J. Org. Chem. 2019, (23), 3744-3750

DOI: 10.1002/ejoc.201900485

Martyloga O.; Myronenko A.; Tkachenko A.; Matvienko V.; Kuchkovska Y.; Grygorenko O.

Eur. J. Org. Chem. 2019 (22), 3636-3648

DOI: 10.1002/ejoc.201900450

Subota A.; Lutsenko A.; Vashchenko B.; Volochnyuk D.; Levchenko V.; Dmytriv Y.; Rusanov E.; Gorlova A.; Ryabukhin S.; Grygorenko O.

Beilstein J. Org. Chem. 2019, 15, 1032-1045

DOI: 10.3762/bjoc.15.101

Lipson V.; Pavlovska T.; Svetlichnaya N.; Poryvai A.; Gorobets N.; Van Der Eycken E.; Konovalova I.; Shiskina S.; Borisov A.; Musatov V.; Mazepa A.

ChemistrySelect 2019, 4 (17), 4933-4937

DOI: 10.1002/slct.201900650

Omelian T.; Dobrydnev A.; Ostapchuk E.; Volovenko Y. M.

Org. Biomol. Chem. 2019, 17, 4342-4349

DOI: 10.1039/c9ob00393b

Hutskalova V.; Mykhailiuk P.

ACS Omega 2019, 4 (4), 7498-7515

DOI: 10.1021/acsomega.9b00896

Melnykov K.; Artemenko A.; Ivanenko B.; Sokolenko Y.; Nosik P.; Ostapchuk E.; Grygorenko O.; Volochnyuk D.; Ryabukhin S.

Chem. Heterocycl. Compd. 2019, 55 (3), 196‑198

DOI: 10.1007/s10593-019-02440-6

Grygorenko O.; Nosik P.

J. Org. Chem. 2019, 84 (13), 8487-8496

DOI: 10.1021/acs.joc.9b00719

Chernykh A.; Melnykov K.; Tolmacheva N.; Kondratov I.; Radchenko D.; Daniliuc C.; Volochnyuk D.; Ryabukhin S.; Kuchkovska Y.; Grygorenko O.

J. Am. Chem. Soc. 2019, 141 (16), 6726-6739

DOI: 10.1021/jacs.9b02238

Ni S.; Padial N.; Kingston C.; Vantourout J.; Schmitt D.; Edwards J.; Kruszyk M.; Merchant R.; Mykhailiuk P.; Sanchez B.; Yang S.; Perry M.; Gallego G.; Mousseau J.; Collins M.; Cherney R.; Lebed P.; Chen J.; Qin T.; Baran P.

Eur. J. Org. Chem. 2019, (27), 4311-4319

DOI: 10.1002/ejoc.201900123

Nosik P.; Poturai A.; Pashko M.; Melnykov K.; Ryabukhin S.; Volochnyuk D.; Grygorenko O.

FOLLOW US