Publications

Eur. J. Org. Chem. 2017, (41), 6114-6120

DOI: 10.1002/ejoc.201700803

Lebed P.; Fenneteau J.; Wu Y.; Cossy J.; Mykhailiuk P.

Chem. Eur. J. 2017, 23 (54), 13279-13283

DOI: 10.1002/chem.201703446

Mykhailiuk P.; Kishko I.; kubyshkin V.; Budisa N.; Cossy J.

Chem. Eur. J. 2017, 23 (66), 16782-16786

DOI: 10.1002/chem.201702362

Chalyk B.; Butko M.; Yanshyna O.; Gavrilenko K.; Druzhenko T.; Mykhailiuk P.

J. Org. Chem. 2017, 82 (18), 9627-9636

DOI: 10.1021/acs.joc.7b01678

Denisenko A. V.; Druzhenko T.; Skalenko Y.; Samoilenko M.; Grygorenko O. O.; Zozulya S.; Mykhailiuk P. K.

Tetrahedron 2017, 73 (49), 6942-6953

DOI: 10.1016/j.tet.2017.10.053

Shvydenko T.; Nazarenko K.; Shvydenko K.; Boron S.; Gutov O.; Tolmachev A.; Kostyuk A.

J. Org. Chem. ,2017, 82 (23), 12863-12868

DOI: 10.1021/acs.joc.7b02259

Feskov I. O.; Chernykh A. V.; Kondratov I. S.; Klyachina M.; Daniliuc C. G.; Haufe G.

Beilstein J. Org. Chem. 2017, 13, 2617-2625

DOI: 10.3762/bjoc.13.259

Melnykov S. V.; Pataman A. S.; Dmytriv Y. V.; Shishkina S. V.; Vovk M. V.; Sukach V. A.

Eur. J. Org. Chem. 2017, 31, 4530-4542

DOI: 10.1002/ejoc.201700536

Chalyk B.; Isakov A.; Butko M.; Hrebeniuk K.; Savych O.; Kucher O.; Gavrilenko K.; Druzhenko T.; Yarmolchuk V.; Zozulya S.; Mykhailiuk P.

Eur. J. Org. Chem. 2017, (43), 6450-6456

DOI: 10.1002/ejoc.201701296

Kokhan S.; Valter Y. B.; Tymtsunik A.; Komarov I.; Grygorenko O. O.

Asian J. Org. Chem. 2017, 6 (7), 927-935

DOI: 10.1002/ajoc.201700216

Feraldi-Xypolia A.; Fredj G.; Tran G.; Tsuchiya T.; Vors J.-P.; Mykhailiuk P.; Gomez Pardo D.; Cossy J.

Synthesis 2017, 49 (14), 3112-3117

DOI: 10.1055/s-0036-1588785

Grygorenko O.; Sokolenko Y.; Ostapchuk E.; Artemenko A.

Tetrahedron Lett. 2017, 58 (13), 1308‑1311

DOI: 10.1016/j.tetlet.2017.02.046

Sokolenko L. V.; Yagupolskii Y. L.; Kumanetska L. S.; Marrot J.; Magnier E.; Lipetskij V. O.; Kalinin I. V.

Biophys. J. 2017, 112 (4), 630-642

DOI: 10.1016/j.bpj.2016.12.040

Grage S. L.; Sani M.-A.; Cheneval O.; Henriques S. T.; Schalck C.; Heinzmann R.; Mylne J. S.; Mykhailiuk P. K.; Afonin S.; Komarov I. V.; Separovic F.; Craik D. J.; Ulrich A. S.

Org. Biomol. Chem. 2017, 15 (3), 672-679

DOI: 10.1039/c6ob02436j

Kondratov I. S.; Logvinenko I. G.; Tolmachova N. A.; Morev R. N.; Kliachyna M. A.; Clausen F.; Daniliuc C. G.; Haufe G.

Angew. Chem. 2017, 129 (30), 8865–8869

DOI: 10.1002/ange.201703801

Mykhailiuk P.; Kirichok A.; Shton I.; Kliachyna M.; Pishel I.

Biochim. Biophys. Acta 2017, 1859 (10), 1828‑1837

DOI: 10.1016/j.bbamem.2017.06.003

Kara S.; Afonin S.; Babii O.; Tkachenko A. N.; Komarov I. V.; Ulrich A. S.

Monatsh. Chem. 2017, 148 (6), 1035-1041

DOI: 10.1007/s00706-016-1905-5

Yakovenko G.; Yagodkina M.; Bol’but A.; Shishkina S.; Vovk M. V.

Tetrahedron Lett. 2017, 58 (18), 1751-1754

DOI: 10.1016/j.tetlet.2017.03.062

Zelisko N.; Karpenko O.; Muzychenko V.; Gzella A.; Grellier P.; Lesyk R.

Monatsh. Chem. 2017, 148 (5), 939-946

DOI: 10.1007/s00706-016-1884-6

Popova M.; Dobrydnev A.; Dyachenko M.; Duhayon C.; Listunov D.; Volovenko Y.

Chem. Heterocycl. Compd. 2017, 53 (4), 484‑490

DOI: 10.1007/s10593-017-2078-9

Zviagin I.; Zhelavskyi O.; Shishkina S.; Musatov V.; Borisov A.; Chebanov V.

RSC Adv. 2016, 6 (27), 22737-22748

DOI: 10.1039/C6RA01548D

Tymtsunik A. V.; Kokhan S. O.; Ivon Y. M.; Komarov I. V.; Grygorenko O. O.

Tetrahedron Lett. 2016, 57 (12), 1382-1384

DOI: 10.1016/j.tetlet.2016.02.069

Smaliy R. V.; Chaykovskaya A. A.; Dmitriv Y. V.; Smal V. M.; Shtil N. A.; Kostyuk A. N.

Tetrahedron 2017, 73 (6), 750‑757

DOI: 10.1016/j.tet.2016.12.052

Tereshchenko A. D.; Myronchuk J. S.; Leitchenko L. D.; Knysh I. V.; Tokmakova G. O.; Litsis O. O.; Tolmachev A.; Liubchak K.; Mykhailiuk P.

J. Fluorine Chem. 2017, 196, 88-97

DOI: 10.1016/j.jfluchem.2016.09.014

Shishlyk O.; Shcherbatiuk A.; Iminov R.; Tverdokhlebov A.; Tolmachev A.; Mykhailiuk P.; Biitseva A.

Eur. J. Org. Chem. 2017, 2, 266-270

DOI: 10.1002/ejoc.201601462

Li J.; Yu X.-L.; Cossy J.; Lv S.-Y.; Zhang H.-L.; Su F.; Hai L.; Mykhailiuk P.; Wu Y.

Eur. J. Med. Chem. 2017, 127, 357-368

DOI: 10.1016/j.ejmech.2017.01.005

Krasavin M.; Lukin A.; Bagnyukova D.; Zhurilo N.; Golovanov A.; Zozulya S.; Zahanich I.; Moore D.; Tikhonova I. G.

ACS Comb. Sci. 2016, 18 (10), 616-624

DOI: 10.1021/acscombsci.6b00103

Tolmachev A.; Bogolubsky A. V.; Pipko S. E.; Grishchenko A. V.; Ushakov D. V.; Zhemera A. V.; Viniychuk O. O.; Konovets A. I.; Zaporozhets O. A.; Mykhailiuk P. K.; Moroz Y. S.

Russ. J. Org. Chem. 2016, 52 (5), 661-669

DOI: 10.1134/s1070428016050080

Tkachenko I. V.; Tarabara I. N.; Omel’chenko I. V.; Pal’chikov V. A.

Mol. Diver. 2016, 20 (1), 1-7

DOI: 10.1007/s11030-015-9633-z

Sokolyuk P. A.; Kondratov I. S.; Gavrylenko O. V.; Tolmachov A. A.

Tetrahedron Lett. 2016, 57 (17), 1909-1911

DOI: 10.1016/j.tetlet.2016.03.066

Shvydenko T.; Nazarenko K.; Shvydenko K.; Filimonchuk S.; Vlasenko Y.; Tolmachev A.; Kostyuk A.

RSC Adv. 2016, 6 (96), 93707-93714

DOI: 10.1039/C6RA09353A

Satska Y. A.; Mikhalyova E. A.; Chernenko Z. V.; Kolotilov S. V.; Zeller M.; Komarov I. V.; Tymtsunik A. V.; Tolmachev A.; Gavrilenko K. S.; Addison A. W.

Biochim. Biophys. Acta 2016, 1858 (9), 2019‑2027

DOI: 10.1016/j.bbamem.2016.06.002

Radchenko D. S.; Kattge S.; Kara S.; Ulrich A. S.; Afonin S.

Eur. J. Org. Chem. 2016, 33, 5485-5493

DOI: 10.1002/ejoc.201600947

Mykhailiuk P.; Ishchenko A.; Stepanenko V.; Cossy J.

Tetrahedron Lett. 2016, 57 (9), 1056-1059

DOI: 10.1016/j.tetlet.2016.01.094

Mishchuk A.; Shtil N.; Poberezhnyk M.; Nazarenko K.; Savchenko T.; Tolmachev A.; Krasavin M.

Tetrahedron 2016, 72 (10), 1351-1356

DOI: 10.1016/j.tet.2016.01.032

Michurin O. M.; Radchenko D. S.; Komarov I. V.

Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55 (47), 1459514599

DOI: 10.1002/anie.201607161

Michurin O. M.; Afonin S.; Berditsch M.; Daniliuc C. G.; Ulrich A. S.; Komarov I. V.; Radchenko D. S.

Curr. Comput. Aided. Drug Des. 2016, 12 (1), 29-41

DOI: 10.2174/1573409912666160126142236

Lyudmyla M. A.; Sergiy I. K.; Oleksandr V. K.; Andrew M. K.; Volodymyr P. N.; Natalia S. F.

J. Org. Chem. 2016, 81 (14), 5803-5813

DOI: 10.1021/acs.joc.6b00628

Levchenko K.; Datsenko O. P.; Serhiichuk O.; Tolmachev A.; Iaroshenko V. O.; Mykhailiuk P. K.

Tetrahedron: Asymmetry 2016, 27 (7-8), 341‑345

DOI: 10.1016/j.tetasy.2016.02.012

Kucher O. V.; Kolodyazhnaya A. O.; Smolii O. B.; Nazarenko N. K.; Kubyshkin V.; Mykhailiuk P. K.; Tolmachev A. A.

J. Enzyme Inhib. Med. Chem. 2016, 31 (6), 1707-1711

DOI: 10.3109/14756366.2016.1156676

Krasavin M.; Stavniichuk R.; Zozulya S.; Borysko P.; Vullo D.; Supuran C. T.

Biorg. Med. Chem. 2016, 24 (13), 2954-2963

DOI: 10.1016/j.bmc.2016.04.065

Krasavin M.; Lukin A.; Zhurilo N.; Kovalenko A.; Zahanich I.; Zozulya S.; Moore D.; Tikhonova I. G.

J. Enzyme Inhib. Med. Chem. 2016, 31 (6), 1404-1410

DOI: 10.3109/14756366.2016.1142984

Krasavin M.; Lukin A.; Zhurilo N.; Kovalenko A.; Zahanich I.; Zozulya S.

Biorg. Med. Chem. 2016, 24 (21), 5481-5494

DOI: 10.1016/j.bmc.2016.09.004

Krasavin M.; Lukin A.; Bagnyukova D.; Zhurilo N.; Zahanich I.; Zozulya S.; Ihalainen J.; Forsberg M. M.; Lehtonen M.; Rautio J.; Moore D.; Tikhonova I. G.

J. Enzyme Inhib. Med. Chem. 2016, 1-8, 29-36

DOI: 10.1080/14756366.2016.1230110

Krasavin M.; Lukin A.; Bagnyukova D.; Zhurilo N.; Zahanich I.; Zozulya S.

Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55 (47), 1478814792

DOI: 10.1002/anie.201608116

Kokhan S. O.; Tymtsunik A. V.; Grage S. L.; Afonin S.; Babii O.; Berditsch M.; Strizhak A. V.; Bandak D.; Platonov M. O.; Komarov I. V.; Ulrich A. S.; Mykhailiuk P. K.

Asian J. Org. Chem. 2016, 5 (4), 513-520

DOI: 10.1002/ajoc.201500519

Khutoryanskiy V. V.; Biitseva A. V.; Mykhailiuk P. K.

Russ. J. Org. Chem. 2016, 52 (4), 607-609

DOI: 10.1134/s107042801604028x

but A. V.; Vovk M. V.

Synlett 2016, 27 (12), 1824-1827

DOI: 10.1055/s-0035-1562113

Chernykh A. V.; Tkachenko A. N.; Feskov I. O.; Daniliuc C. G.; Tolmachova N. A.; Volochnyuk D. M.; Radchenko D. S.

Eur. J. Org. Chem. 2016, 28, 4782-4786

DOI: 10.1002/ejoc.201600953

Chernykh A. V.; Feskov I. O.; Chernykh A. V.; Kondratov I. S.; Tolmachova N.; Radchenko D. S.; Daniliuc C. G.; Haufe G.

Tetrahedron 2016, 72 (7), 1036-1041

DOI: 10.1016/j.tet.2015.12.081

Chernykh A. V.; Feskov I. O.; Chernykh A. V.; Daniliuc C. G.; Tolmachova N. A.; Volochnyuk D. M.; Radchenko D. S.

FOLLOW US