More

Publications

Eur. J. Org. Chem. 2020, in press

DOI: 10.1002/ejoc.202000432

Olifir O.; Chernykh A.; Dobrydnev A.; Grygorenko O.; Moroz Y.; Voitenko Z.; Radchenko D.

Synth. Commun. 2021, 51 (6), 964-970

DOI: 10.1080/00397911.2020.1867868

Zelisko N.; Karpenko O.; Muzychenko V.; Gzella A.; Lesyk R.

Chem. Rev. 2021, 121 (3), 1670–1715

DOI: 10.1021/acs.chemrev.0c01015

Mykhailiuk P.

Theor. Exp. Chem. 2020, 56 (5), 283-308

DOI: 10.1007/s11237-020-09660-4

Ivanytsya M.; Ryabukhin S.; Volochnyuk D.; Kolotilov S.

Cells 2020, 9 (10), 2272

DOI: 10.3390/cells9102272

Adams V.; Gussen V.; Zozulya S.; Cruz A.; Moriscot A.; Linke A.; Labeit S.

Theor. Exp. Chem. 2020, 56 (4), 261-267

DOI: 110.1007/s11237-020-09657-z

Asaula V.; Shvets O.; Pariiska O.; Bur’yanov V.; Ryabukhin S.; Volochnyuk D.; Kolotilov S.

Chem. Rev. 2020, 120 (22), 12718-12755

DOI: 10.1021/acs.chemrev.0c00406

Mykhailiuk P.

Org. Biomol. Chem. 2020, 18 (28), 5359-5369

DOI: 10.1039/d0ob00831a

Strizhak A.; Babii O.; Afonin S.; Bakanovich I.; Pantelejevs T.; Xu W.; Fowler E.; Eapen R.; Sharma K.; Platonov M.; Hurmach V.; Itzhaki L.; Hyvonen M.; Ulrich A.; Spring D.; Komarov I.

Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59 (46), 20515‑20521

DOI: 10.1002/anie.202004183

Denisenko A.; Garbuz P.; Shishkina S.; Voloshchuk N.; Mykhailiuk P.

J. Cell. Biochem. 2020, 121 (12), 4922-4930

DOI: 10.1002/jcb.29820

Rayevsky A.; Platonov M.; Hurmach V.; Yakovenko A.; Volochnyuk D.

Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59 (41), 18016‑18022

DOI: 10.1002/anie.202007651

Ivon Y.; Mazurenko I.; Kuchkovska Y.; Voitenko Z.; Grygorenko O.

Z. Anorg. Allg. Chem. 2020, 646 (20), 1710‑1714

DOI: 10.1002/zaac.201900319

Sedykh A.; Sotnik S.; Kurth D.; Volochnyuk D.; Kolotilov S.; Müller-Buschbaum K.

J. Biomol. NMR 2020, 74, 555–563

DOI: 10.1007/s10858-020-00327-9

Sreeramulu S.; Richter C.; Kuehn T.; Azzaoui K.; Blommers M.; Del Conte R.; Fragai M.; Trieloff N.; Schmieder P.; Nazare M.; Specker E.; Ivanov V.; Oschkinat H.; Banci L.; Schwalbe H.

ACS Omega 2020, 5 (33), 20932-20942

DOI: 10.1021/acsomega.0c02394

Adamovskyi M.; Avramenko M.; Volochnyuk D.; Ryabukhin S.

J. Org. Chem. 2020, 85 (19), 12692-12702

DOI: 10.1021/acs.joc.0c01848

Chernykh A.; Olifir O.; Kuchkovska Y.; Volochnyuk D.; Yarmolchuk V.; Grygorenko O.

Beilstein J. Org. Chem. 2020, 16, 2304-2313

DOI: 10.3762/bjoc.16.191

Tkachuk V.; Lukianov O.; Vovk M.; Gillaizeau I.; Sukach V.

Chem. Heterocycl. Compd. 2020, 56 (3), 377–385

DOI: 10.1007/s10593-020-02670-z

Stepaniuk O.; Vashchenko B.; Matvienko V.; Kondratov I.; Tolmachev A.; Grygorenko O.

Eur. J. Org. Chem. 2020, 2020 (22), 3261-3269

DOI: 10.1002/ejoc.202000314

Blahun O.; Melnychenko H.; Kuchkovska Y.; Zhersh S.; Tolmachev A.; Grygorenko O.

Chem. Heterocycl. Compd. 2020, 56 (3), 320-325

DOI: 10.1007/s10593-020-02662-z

Ivonin S.; Rusanov E. B.; Dmitriy V.

J. Fluorine Chem. 2020, 233

DOI: 10.1016/j.jfluchem.2020.109509

Ivonin S.; Yurchenko A.; Voloshchuk V.; Yurchenko S.; Rusanov E.; Pirozhenko V.; Volochnyuk D.; Kostyuk A.

J. Mol. Struct. 2020, 1210

DOI: 10.1016/j.molstruc.2020.128025

Malashchuk A.; Chernykh A.; Hurmach V.; Platonov M.; Onopchenko O.; Zozulya S.; Daniliuc C.; Dobrydnev A.; Kondratov I.; Moroz Y.; Grygorenko O.

Chem. Heterocycl. Compd. 2020, 56 (3), 386–391

DOI: 10.1007/s10593-020-02671-y

Dyachenko M.; Dobrydnev A.; Chuchvera Y.; Shishkina S.; Volovenko Y.

Bioorg. Chem. 2020, 99, 103830

DOI: 10.1016/j.bioorg.2020.103830

Kuranov S.; Luzina O.; Onopchenko O.; Pishel I.; Zozulya S.; Gureev M.; Salakhutdinov N.; Krasavin M.

Eur. J. Org. Chem. 2020, (15), 2217-2224

DOI: 10.1002/ejoc.202000346

Hryshchuk O.; Varenyk A.; Yurov Y.; Kuchkovska Y.; Tymtsunik A.; Grygorenko O.

J. Org. Chem. 2020, 85 (9), 5927-5940

DOI: 10.1021/acs.joc.0c00265

Demchuk O.; Hryshchuk O.; Vashchenko B.; Kozytskiy A.; Tymtsunik A.; Komarov I.; Grygorenko O.

Stem Cell Rev. 2020, 16 (2), 239-250

DOI: 10.1007/s12015-020-09955-y

Shichkin V.; Antica M.

Eur. J. Org. Chem. 2020, (15), 2210-2216

DOI: 10.1002/ejoc.202000303

Kokhan S.; Valter Y.; Tymtsunik A.; Komarov I.; Grygorenko O.

Tetrahedron Lett. 2020, 61 (12)

DOI: 10.1016/j.tetlet.2020.151645

Grygorenko O.

Synthesis 2020, 52 (13), 1915-1926

DOI: 10.1055/s-0039-1707987

Stepaniuk O.; Rudenko T.; Vashchenko B.; Matvienko V.; Kondratov I.; Tolmachev A.; Grygorenko O.

J. Org. Chem. 2020, 85 (8), 5288-5299

DOI: 10.1021/acs.joc.9b03394

Blahun O.; Rozhenko A.; Rusanov E.; Zhersh S.; Tolmachev A.; Volochnyuk D.; Grygorenko O.

Chem. Heterocycl. Compd. 2020, 56 (2), 213–218

DOI: 10.1007/s10593-020-02646-z

Omelian T.; Ostapchuk E.; Dobrydnev A.; Malets Y.; Brovarets V.; Grygorenko O.

Nature 2020, 580 (7805), 663-668

DOI: 10.1038/s41586-020-2117-z

Gorgulla C.; Boeszoermenyi A.; Wang Z.; Fischer P.; Coote P.; Padmanabha Das K.; Malets Y.; Radchenko D.; Moroz Y.; Scott D.; Fackeldey K.; Hoffmann M.; Iavniuk I.; Wagner G.; Arthanari H.

Eur. J. Org. Chem. 2020, 2020 (9), 1069-1077

DOI: 10.1002/ejoc.201901833

Bugera M.; Tarasenko K.; Kondratov I.; Gerus I.; Vashchenko B.; Ivasyshyn V.; Grygorenko O.

Chem. Heterocycl. Compd. 2020, 56 (2), 170-172

DOI: 10.1007/s10593-020-02641-4

Grygorenko O.; Ivon Y.

J. Fluorine Chem. 2020, 231, 109461

DOI: 10.1016/j.jfluchem.2020.109461

Logvinenko I.; Markushyna Y.; Kondratov I.; Vashchenko B.; Kliachyna M.; Tokaryeva Y.; Pivnytska V.; Grygorenko O.; Haufe G.

Angew. Chem. 2020, 59 (18), 7161-7167

DOI: 10.1002/anie.202000548

Levterov V.; Panasyuk Y.; Pivnytska V.; Mykhailiuk P.

Nature 2020, 579 (7800), 609-614

DOI: 10.1038/s41586-020-2027-0

Stein R.; Kang H.; McCorvy J.; Glatfelter G.; Jones A.; Che T.; Slocum S.; Huang X.; Savych O.; Moroz Y.; Stauch B.; Johansson L.; Cherezov V.; Kenakin T.; Irwin J.; Shoichet B.; Roth B.; Dubocovich M.

Eur. J. Org. Chem. 2020, 2020 (23), 3367-3377

DOI: 10.1002/ejoc.202000078

Ivon Y.; Kuchkovska Y.; Voitenko Z.; Grygorenko O.

Synlett 2020, 31 (06), 565-574

DOI: 10.1055/s-0037-1610744

Trofymchuk S.; Kliukovskyi D.; Semenov S.; Khairulin A.; Shevchenko V.; Bugera M.; Tarasenko K.; Volochnyuk D.; Ryabukhin S.

J. Org. Chem. 2020, 85 (5), 3110-3124

DOI: 10.1021/acs.joc.9b03011

Trofymchuk S.; Bugera M.; Klipkov A.; Razhyk B.; Semenov S.; Tarasenko K.; Starova V.; Zaporozhets O.; Tananaiko O.; Alekseenko A.; Pustovit Y.; Kiriakov O.; Gerus I.; Tolmachev A.; Mykhailiuk P.

Chem. Eur. J. 2020, 26 (6), 1196-1237

DOI: 10.1002/chem.201903232

Grygorenko O.; Volochnyuk D.; Ryabukhin S.; Judd D.

J. Fluorine Chem. 2020, 229

DOI: 10.1016/j.jfluchem.2019.109407

Geraschenko O.; Solomin V.; Vashchenko B.; Khodakivskyi P.; Tolmachev A.; Grygorenko O.

Chem. Eur. J. 2020, 26 (1), 89-101

DOI: 10.1002/chem.201903335

Mykhailiuk P.; Koenigs R.

J. Enzyme Inhib. Med. Chem. 2020, 35 (1), 306‑310

DOI: 10.1080/14756366.2019.1698562

Krasavin M.; Kalinin S.; Zozulya S.; Gryniukova A.; Borysko P.; Angeli A.; Supuran C.

J. Enzyme Inhib. Med. Chem. 2020, 35 (1), 165‑171

DOI: 10.1080/14756366.2019.1693556

Krasavin M.; Kalinin S.; Zozulya S.; Griniukova A.; Borysko P.; Angeli A.; Supuran C.

J. Heterocycl. Chem. 2020, 57 (1), 317-326

DOI: 10.1002/jhet.3779

Danyliuk I.; Vaskevych R.; Vaskevych A.; Suikov S.; Rusanov E.; Chornous V.; Vovk M.

J. Org. Chem. 2020, 85 (4), 2321-2337

DOI: 10.1021/acs.joc.9b03044

Semeno V.; Vasylchenko V.; Vashchenko B.; Lutsenko D.; Iminov R.; Volovenko O.; Grygorenko O.

Sci. Rep. 2019, 9 (1), 19585

DOI: 10.1038/s41598-019-55069-y

Chiba S.; Ohue M.; Gryniukova A.; Borysko P.; Zozulya S.; Yasuo N.; Yoshino R.; et al.

J. Org. Chem. 2019, 84 (24), 15877-15899

DOI: 10.1021/acs.joc.9b02264

Chalyk B.; Hrebeniuk K.; Fil Y.; Gavrilenko K.; Rozhenko A.; Vashchenko B.; Borysov O.; Biitseva A.; Lebed P.; Bakanovych I.; Moroz Y.; Grygorenko O.

Sci. Rep. 2019, 9 (1), 17938

DOI: 10.1038/s41598-019-54212-z

Berditsch M.; Afonin S.; Reuster J.; Lux H.; Schkolin K.; Babii O.; Radchenko D. S.; Abdullah I.; William N.; Middel V.; Strahle U.; Nelson A.; Valko K.; Ulrich A.

FOLLOW US

Contact us

I have read and agree with Privacy Policy of Enamine

Send me details