Publications

Chem. Heterocycl. Compd. 2019, 55 (8), 692‑694

DOI: 10.1007/s10593-019-02521-6

Grygorenko O.; Melnykov K.

Chem. Heterocycl. Compd. 2019, 55 (7), 601-603

DOI: 10.1007/s10593-019-02503-8

Subota A.; Volochnyuk D.

Eur. J. Org. Chem. 2019, (34), 5937-5949

DOI: 10.1002/ejoc.201901001

Demchuk O.; Hryshchuk O.; Vashchenko B.; Radchenko D.; Kovtunenko V.; Komarov I.; Grygorenko O.

Eur. J. Org. Chem. 2019, (30), 4962-4967

DOI: 10.1002/ejoc.201900914

Slobodyanyuk E.; Berezowska Y.; Solomin V.; Volochnyuk D.; Rozhenko A.; Ryabukhin S.; Grygorenko O.

Eur. J. Org. Chem. 2019, (33), 5624-5635

DOI: 10.1002/ejoc.201900648

Kovalenko M.; Yarmoliuk D.; Serhiichuk D.; Chernenko D.; Smyrnov V.; Breslavskyi A.; Hryshchuk O.; Kleban I.; Rassukana Y.; Tymtsunik A.; Tolmachev A.; Kuchkovska Y.; Grygorenko O.

Phosphorus, Sulfur, Silicon Relat. Elem. 2019, 194 (12), 1149-1157

DOI: 10.1080/10426507.2019.1633318

Lozynskyi A.; Zimenkovsky B.; Ivasechko I.; Senkiv J.; Gzella A.; Karpenko O.; Stoika R.; Lesyk R.

ACS Omega 2019, 4 (1), 203-213

DOI: 10.1021/acsomega.8b02595

Dorofeeva V.; Pavlishchuk A.; Kiskin M.; Efimov N.; Minin V.; Lytvynenko A.; Gavrilenko K.; Kolotilov S.; Novotortsev V.; Eremenko I.

J. Sulfur Chem. 2019, 40 (6), 629-640

DOI: 10.1080/17415993.2019.1633326

Markitanov Y.; Timoshenko V.; Rudenko T.; Rusanov E.; Shermolovich Y.

Tetrahedron 2019, 75 (25), 3472-3478

DOI: 10.1016/j.tet.2019.05.005

Stepaniuk O.; Rudenko T.; Vashchenko B.; Matvienko V.; Kondratov I.; Tolmachev A.; Grygorenko O.

Eur. J. Org. Chem. 2019, (22), 3553-3559

DOI: 10.1002/ejoc.201801750

Fominova K.; Diachuk T.; Sadkova I.; Mykhailiuk P.

Eur. J. Med. Chem. 2019, 174, 292-308

DOI: 10.1016/j.ejmech.2019.04.052

Kryshchyshyn A.; Kaminskyy D.; Karpenko O.; Gzella A.; Grellier P.; Lesyk R.

Chem. Heterocycl. Compd. 2019, 55 (4-5), 359-366

DOI: 10.1007/s10593-019-02465-x

Petko K.; Sokolenko T.; Filatov A.; Polovinko V.; Rusanov E.; Dudko V.; Yagupolskii Y.

Chem. Heterocycl. Compd. 2019, 55 (4-5), 367-373

DOI: 10.1007/s10593-019-02466-w

Kovtunenko V.; Potikha L.; Shelepyuk A.; Tarasiuk T.

Chem. Heterocycl. Compd. 2019, 55 (4-5), 416-420

DOI: 10.1007/s10593-019-02474-w

Tarasiuk T.; Shyshkina O.; Potikha L.; Volovenko Y.

Chem. Heterocycl. Compd. 2019, 55 (4-5), 421-434

DOI: 10.1007/s10593-019-02475-9

Slobodyanyuk E.; Andriienko A.; Vashchenko B.; Volochnyuk D.; Ryabukhin S.; Grygorenko O.

Chem. Heterocycl. Compd. 2019, 55 (4-5), 379-385

DOI: 10.1007/s10593-019-02468-8

Yakovenko G.; Lukianov O.; Bol’but A.; Vovk M.

J. Fluorine Chem. 2019, 224, 61-66

DOI: 10.1016/j.jfluchem.2019.05.006

Subota A.; Ryabukhin S.; Gorlova A.; Grygorenko O.; Volochnyuk D.

Eur. J. Org. Chem. 2019, (23), 3744-3750

DOI: 10.1002/ejoc.201900485

Martyloga O.; Myronenko A.; Tkachenko A.; Matvienko V.; Kuchkovska Y.; Grygorenko O.

Eur. J. Org. Chem. 2019 (22), 3636-3648

DOI: 10.1002/ejoc.201900450

Subota A.; Lutsenko A.; Vashchenko B.; Volochnyuk D.; Levchenko V.; Dmytriv Y.; Rusanov E.; Gorlova A.; Ryabukhin S.; Grygorenko O.

Beilstein J. Org. Chem. 2019, 15, 1032-1045

DOI: 10.3762/bjoc.15.101

Lipson V.; Pavlovska T.; Svetlichnaya N.; Poryvai A.; Gorobets N.; Van Der Eycken E.; Konovalova I.; Shiskina S.; Borisov A.; Musatov V.; Mazepa A.

ChemistrySelect 2019, 4 (17), 4933-4937

DOI: 10.1002/slct.201900650

Omelian T.; Dobrydnev A.; Ostapchuk E.; Volovenko Y. M.

Org. Biomol. Chem. 2019, 17, 4342-4349

DOI: 10.1039/c9ob00393b

Hutskalova V.; Mykhailiuk P.

ACS Omega 2019, 4 (4), 7498-7515

DOI: 10.1021/acsomega.9b00896

Melnykov K.; Artemenko A.; Ivanenko B.; Sokolenko Y.; Nosik P.; Ostapchuk E.; Grygorenko O.; Volochnyuk D.; Ryabukhin S.

Chem. Heterocycl. Compd. 2019, 55 (3), 196‑198

DOI: 10.1007/s10593-019-02440-6

Grygorenko O.; Nosik P.

J. Org. Chem. 2019, 84 (13), 8487-8496

DOI: 10.1021/acs.joc.9b00719

Chernykh A.; Melnykov K.; Tolmacheva N.; Kondratov I.; Radchenko D.; Daniliuc C.; Volochnyuk D.; Ryabukhin S.; Kuchkovska Y.; Grygorenko O.

J. Am. Chem. Soc. 2019, 141 (16), 6726-6739

DOI: 10.1021/jacs.9b02238

Ni S.; Padial N.; Kingston C.; Vantourout J.; Schmitt D.; Edwards J.; Kruszyk M.; Merchant R.; Mykhailiuk P.; Sanchez B.; Yang S.; Perry M.; Gallego G.; Mousseau J.; Collins M.; Cherney R.; Lebed P.; Chen J.; Qin T.; Baran P.

Eur. J. Org. Chem. 2019, (27), 4311-4319

DOI: 10.1002/ejoc.201900123

Nosik P.; Poturai A.; Pashko M.; Melnykov K.; Ryabukhin S.; Volochnyuk D.; Grygorenko O.

Molecules 2019, 24 (7), 1249-1260

DOI: 10.3390/molecules24071249

Sokolenko L.; Orlova R.; Filatov A.; Yagupolskii Y.; Magnier E.; Pegot B.; Diter P.

J. Heterocycl. Chem. 2019, 56 (5), 1605-1612

DOI: 10.1002/jhet.3541

Voskoboynik O.; Kolomoets O.; Nosulenko I.; Berest G.; Bilyi A.; Karpenko O.; Belenichev I.; Kovalenko S.

Chem. Heterocycl. Compd. 2019, 55 (2), 184‑188

DOI: 10.1007/s10593-019-02437-1

Vlasova O.; Krolenko K.; Nechayev M.; Shynkarenko P.; Kabachnyy V.; Vlasov S.

Chem. Heterocycl. Compd. 2019, 55 (2), 189‑192

DOI: 10.1007/s10593-019-02438-0

Mykhaylychenko S.; Markitanov Y.; Rudenko T.; Rusanov E.; Shermolovich Y.

J. Fluorine Chem. 2019, 217, 80-89

DOI: 10.1016/j.jfluchem.2018.11.006

Nosik P.; Ryabukhin S.; Pashko M.; Grabchuk G.; Grygorenko O.; Volochnyuk D.

Chem. Heterocycl. Compd. 2019, 55 (3), 202‑204

DOI: 10.1007/s10593-019-02442-4

Slobodyanyuk E.; Volochnyuk D.

Regen. Med. 2019, 14 (3), 243-255

DOI: 10.2217/rme-2019-0001

Stacey G.; Andrews P.; Barbaric I.; Boiers C.; Chandra A.; Cossu G.; Csontos L.; Frith T.; Halliwell J.; Hewitt Z.; McCall M.; Moore H.; Parmar M.; Panico M.; Pisupati V.; Shichkin V.; Stacey A.; Tedesco F.; Thompson O.; Wagey R.

Org. Lett. 2019, 21 (7), 2340-2345

DOI: 10.1021/acs.orglett.9b00622

Sukach V.; Melnykov S.; Bertho S.; Diachenko I.; Retailleau P.; Vovk M.; Gillaizeau I.

Org. Biomol. Chem. 2019, 17 (11), 2839-2849

DOI: 10.1039/c8ob02812e

Mykhailiuk P.

Eur. J. Med. Chem. 2019, 165, 258-272

DOI: 10.1016/j.ejmech.2019.01.010

Casciuc I.; Horvath D.; Gryniukova A.; Tolmachova K.; Vasylchenko O.; Borysko P.; Moroz Y.; Bajorath J.; Varnek A.

Synlett 2019, 30 (10), 1178-1182

DOI: 10.1055/s-0037-1611737

Takahira Y.; Chen M.; Kawamata Y.; Mykhailiuk P.; Nakamura H.; Peters B.; Reisberg S.; Li C.; Chen L.; Hoshikawa T.; Shibuguchi T.; Baran P.

ACS Omega 2019, 4 (2), 2669−2675

DOI: 10.1021/acsomega.8b02388

Mikhalyova E.; Khomenko O.; Gavrilenko K.; Dotsenko V.; Addison A.; Pavlishchuk V.

Chemistry 2019, 25 (28), 6928-6940

DOI: 10.1002/chem.201900440

Zasukha S.; Timoshenko V.; Tolmachev A.; Pivnytska V.; Gavrylenko O.; Zhersh S.; Shermolovich Y.; Grygorenko O.

Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58 (8), 2454-2458

DOI: 10.1002/anie.201814524

Chen T.; Zhang H.; Mykhailiuk P.; Merchant R.; Smith C.; Qin T.; Baran P.

Nature 2019, 566 (7743), 224-229

DOI: 10.1038/s41586-019-0917-9

Lyu J.; Wang S.; Balius T.; Singh I.; Levit A.; Moroz Y.; O'Meara M.; Che T.; Algaa E.; Tolmachova K.; Tolmachev A.; Shoichet B.; Roth B.; Irwin J.

Eur. J. Org. Chem. 2019, (18), 2884-2898

DOI: 10.1002/ejoc.201900032

Solomin V.; Radchenko D.; Slobodyanyuk E.; Geraschenko O.; Vashchenko B.; Grygorenko O.

Molecules 2019, 24 (3), 572

DOI: 10.3390/molecules24030572

Komarov I.; Ishchenko A.; Hovtvianitsa A.; Stepanenko V.; Kharchenko S.; Bond A.; Kirby A.

Drug Discovery Today 2019, 24 (2), 390-402

DOI: 10.1016/j.drudis.2018.10.016

Volochnyuk D.; Ryabukhin S.; Moroz Y; Savych O.; Chuprina A.; Horvath D.; Zabolotna Y.; Varnek A.; Judd D.

New J. Chem. 2019, 43 (33), 13112-13121

DOI: 10.1039/c9nj01390c

Zhikol O.; Shishkina S.; Lipson V.; Semenenko A.; Mazepa A.; Borisov A.; Mateychenko P.

Chem. Eur. J. 2019, 25 (24), 6053-6063

DOI: 10.1002/chem.201804953

Mykhailiuk P.; Koenigs R.

Amino Acids 2019, 51 (2), 255-261

DOI: 10.1007/s00726-018-2660-1

Melnykov K.; Volochnyuk D.; Ryabukhin S.; Rusanov, E.; Grygorenko O.

J. Org. Chem. 2019, 84 (3), 1363-1371

DOI: 10.1021/acs.joc.8b02822

Feskov I.; Chernykh A.; Kuchkovska Y.; Daniliuc C.; Kondratov I.; Grygorenko O.

J. Med. Chem. 2018, 61 (23), 10793-10813

DOI: 10.1021/acs.jmedchem.8b01428

Babii O.; Afonin S.; Ishchenko A.; Schober T.; Negelia A.; Tolstanova G.; Garmanchuk L.; Ostapchenko L.; Komarov I.; Ulrich A.

FOLLOW US