Publications

Front. Chem. 2021, 9

DOI: 10.3389/fchem.2021.688446

Afonin S.; Koniev S.; Préau L.; Takamiya M.; Strizhak A.; Babii O.; Hrebonkin A.; Pivovarenko V.; Dathe M.; le Noble F.; Rastegar S.; Strähle U.; Ulrich A.; Komarov I.

Chem. Heterocycl. Compd. 2021, 57 (6), 630-632

DOI: 10.1007/s10593-021-02960-0

Dodrydnev A.; Omelian T.

Chem. Heterocycl. Compd. 2021, 57 (6), 666-671

DOI: 10.1007/s10593-021-02965-9

Petko K.; Filatov A.

J. Org. Chem. 2021, 86 (20), 14061–14068

DOI: 10.1021/acs.joc.1c00977

Ripenko V.; Vysochyn D.; Klymov I.; Zhersh S.; Mykhailiuk P.

Chem Sci 2021, 12(28), 9694‑9703

DOI: 10.1039/d1sc01916c

Wong J. Y.; Mukherjee R.; Miao J.; Bilyk O.; Triana V.; Miskolzie M.; Henninot A.; Dwyer J.; Kharchenko S.; Iampolska A.; Volochnyuk D.; Lin Y.; Postovit L.; Derda R.

Molecules 2021, 26(12), 3507

DOI: 10.3390/molecules26123507

Sotnik S.; Mishchenko A.; Rusanov E.; Kozytskiy A.; Gavrilenko K.; Ryabukhin S.; Volochnyuk D.; Kolotilov S.

Eur. J. Org. Chem. 2021, 2021 (47), 6591‑6603

DOI: 10.1002/ejoc.202100581

Fedyk A.; Slobodyanyuk E.; Stotska O.; Vashchenko B.; Volochnyuk D.; Sibgatulin D.; Tolmachev A.; Grygorenko O.

J. Org. Chem. 2021, 86 (11), 7333-7346

DOI: 10.1021/acs.joc.1c00148

Frolov A.; Ostapchuk E.; Pashenko A.; Chuchvera Y.; Rusanov E.; Volochnyuk D.; Ryabukhin S.

J. Mol. Model. 2021, 27 (6), 182

DOI: 10.1007/s00894-021-04799-w

Rayevsky A.; Samofalova D.; Maximyuk O.; Platonov M.; Hurmach V.; Ryabukhin S.; Volochnyuk D.

Tetrahedron 2021, 88, 132149

DOI: 10.1016/j.tet.2021.132149

Hys V.; Milokhov D.; Keda T.; Omelchenko I.; Konovalova I.; Shishkina S.; Volovenko Y.

Sci. Pharm. 2021, 89(2), 22

DOI: 10.3390/scipharm89020022

Mishchenko M.; Shtrygol’ S.; Lozynskyi A.; Khomyak S.; Novikov V.; Karpenko O.; Holota S.; Lesyk R.

J. Org. Chem. 2021, 86 (11), 7315-7325

DOI: 10.1021/acs.joc.0c03038

Sotnik S.; Subota A.; Kliuchynskyi A.; Yehorov D.; Lytvynenko A.; Rozhenko A.; Kolotilov S.; Ryabukhin S.; Volochnyuk D.

Eur. J. Org. Chem. 2021, 2021 (47), 6511‑6523

DOI: 10.1002/ejoc.202100412

Merzhyievskyi D.; Shablykin O.; Shablykina O.; Kozytskiy A.; Rusanov E.; Moskvina V.; Brovarets V.

Eur. J. Org. Chem. 2021, 2021 (47), 6580-6590

DOI: 10.1002/ejoc.202100414

Homon A.; Hryshchuk O.; Mykhailenko O.; Vashchenko B.; Melnykov K.; Michurin O.; Daniliuc C.; Gerus I.; Kovtunenko V.; Kondratov I.; Grygorenko O.

Eur. J. Org. Chem. 2021, 2021 (47), 6541-6550

DOI: 10.1002/ejoc.202000432

Olifir O.; Chernykh A.; Dobrydnev A.; Grygorenko O.; Moroz Y.; Voitenko Z.; Radchenko D.

ACS Omega 2021, 6 (15), 10119–10128

DOI: 10.1021/acsomega.1c00193

Shaydyuk Y.; Bashmakova N.; Dmytruk A.; Kachkovsky O.; Koniev S.; Strizhak A.; Komarov I.; Belfield K.; Bondar M.; Babii O.

Eur. J. Org. Chem. 2021, 2021 (17), 2313-2330

DOI: 10.1002/ejoc.202100195

Kharchenko S.; Iampolska A.; Radchenko D.; Vashchenko B.; Voitenko Z.; Grygorenko O.

J. Heterocycl. Chem. 2021, 58 (6), 1278-1285

DOI: 10.1002/jhet.4256

Khomenko D.; Shokol T.; Doroshchuk R.; Starova V.; Raspertova I.; Shova S.; Lampeka R.; Volovenko Y.

Chem. Heterocycl. Compd. 2021, 57 (2), 199-206

DOI: 10.1007/s10593-021-02893-8

Yakovenko G.; Yagodkina-Yakovenko M.; Suykov S.; Vovk M.

iScience 2021, 24 (2), 102021

DOI: 10.1016/j.isci.2020.102021

Gorgulla C.; Padmanabha Das K.; Leigh K.; Cespugli M.; Fischer P.; Wang Z.; Tesseyre G.; Pandita S.; Shnapir A.; Calderaio A.; Gechev M.; Rose A.; Lewis N.; et al.

Molecules 2021, 26 (4), 1021

DOI: 10.3390/molecules26041021

Polunin R.; Evstifeev I.; Cador O.; Golhen S.; Gavrilenko K.; Lytvynenko A.; Efimov N.; Minin V.; Bogomyakov A.; Ouahab L.; Kolotilov S.; Kiskin M.; Eremenko I.

ACS Omega 2021, 6 (6), 4227-4235

DOI: 10.1021/acsomega.0c05143

Rayevsky A.; Sharifi M.; Demianenko E.; Volochnyuk D.; Tukalo M.

Chem. Nat. Compd. 2021, 57 (1), 33-37

DOI: 10.1007/s10600-021-03275-4

Shokol T.; Moskvina V.; Hlibov Y.; Frasinyuk M.; Khilya V.

Synthesis 2021, 53 (12), 2133-2141

DOI: 10.1055/a-1360-9852

Mityuk A.; Hrebonkin A.; Lebed P.; Grabchuk G.; Volochnyuk D.; Ryabukhin S.

Eur. J. Org. Chem. 2021, 2021 (1), 87-95

DOI: 10.1002/ejoc.202001345

Demchuk O.; Hryshchuk O.; Vashchenko B.; Trofymchuk S.; Melnykov K.; Skreminskiy A.; Volochnyuk D.; Grygorenko O.

Synth. Commun. 2021, 51 (6), 964-970

DOI: 10.1080/00397911.2020.1867868

Zelisko N.; Karpenko O.; Muzychenko V.; Gzella A.; Lesyk R.

J. Sulphur Chem. 2021, 42 (3), 264-280

DOI: 10.1080/17415993.2020.1855431

Danyliuk I.; Vaskevych A.; Vaskevych R.; Rusanov E.; Vovk M.

Chem. Heterocycl. Compd. 2020, 56 (12), 1554-1559

DOI: 10.1007/s10593-020-02849-4

Tsizorik N.; Hrynyshyn Y.; Musiychuk A.; Bol’but A.; Nechayev M.; Vovk M.

Chem. Rev. 2021, 121 (3), 1670–1715

DOI: 10.1021/acs.chemrev.0c01015

Mykhailiuk P.

J. Chem. Inf. Model. 2021, 61 (1), 179-188

DOI: 10.1021/acs.jcim.0c00936

Zabolotna Y.; Lin A.; Horvath D.; Marcou G.; Volochnyuk D.; Varnek A.

J. Extracell. Vesicles 2020, 10 (2), e12039

DOI: 10.1002/jev2.12039

Leblanc R.; Kashyap R.; Barral K.; Egea-Jimenez A. L.; Kovalskyy D.; Feracci M.; Garcia M.; Derviaux C.; Betzi S.; Ghossoub R.; Platonov M.; Roche P.; Morelli X.; Hoffer L.; Zimmermann P.

Chem. Heterocycl. Compd. 2020, 56 (11), 1411-1413

DOI: 10.1007/s10593-020-02829-8

Melnykov K.; Ryabukhin S.

Arch. Pharm. 2021, 354 (4), e2000275

DOI: 10.1002/ardp.202000275

Lukin A.; Bakholdina A.; Zhurilo N.; Onopchenko O.; Zhuravel E.; Zozulya S.; Gureev M.; Safrygin A.; Krasavin M.

Theor. Exp. Chem. 2020, 56 (5), 283-308

DOI: 10.1007/s11237-020-09660-4

Ivanytsya M.; Ryabukhin S.; Volochnyuk D.; Kolotilov S.

J. Org. Chem. 2021, 86 (3), 2200-2209

DOI: 10.1021/acs.joc.0c02355

Shcherbakova V.; Dibchak D.; Snisarenko M.; Skalenko Y.; Denisenko A.; Kuznetsova A.; Mykhailiuk P.

ChemistrySelect 2020, 5 (43), 13569-13574

DOI: 10.1002/slct.202003500

Cherednichenko A.; Bezgubenko L.; Rusanov E.; Onys'ko P.; Rassukana Y.

Chem. Heterocycl. Compd. 2020, 56 (10), 1329-1334

DOI: 10.1007/s10593-020-02818-x

Kolomoitsev O.; Gladkov E.; Kotlyar V.; Pedan P.; Onipko O.; Buravov O.; Chebanov V.

Eur. J. Org. Chem. 2021, 2021 (47), 6524-6529

DOI: 10.1002/ejoc.202001104

Shermolovich Y.; Khyzhan A.; Rusanov E.; Mazepa A.; Rakipov I.; Mykhaylychenko S.

Scientific Data 2020, 7 (1), 384

DOI: 10.1038/s41597-020-00727-4

Patel H.; Ihlenfeldt W.; Judson P.; Moroz Y.; Pevzner Y.; Peach M.; Delannee V.; Tarasova N.; Nicklaus M.

Cells 2020, 9 (10), 2272

DOI: 10.3390/cells9102272

Adams V.; Gussen V.; Zozulya S.; Cruz A.; Moriscot A.; Linke A.; Labeit S.

Theor. Exp. Chem. 2020, 56 (4), 261-267

DOI: 110.1007/s11237-020-09657-z

Asaula V.; Shvets O.; Pariiska O.; Bur’yanov V.; Ryabukhin S.; Volochnyuk D.; Kolotilov S.

Chem. Heterocycl. Compd. 2020, 56 (8), 1048‑1053

DOI: 10.1007/s10593-020-02771-9

Syrota N.; Kemskiy S.; Bol’but A.; Chernobaev I.; Vovk M.

Beilstein J. Org. Chem. 2020, 16, 2304-2313

DOI: 10.3762/bjoc.16.191

Tkachuk V.; Lukianov O.; Vovk M.; Gillaizeau I.; Sukach V.

Chem. Rev. 2020, 120 (22), 12718-12755

DOI: 10.1021/acs.chemrev.0c00406

Mykhailiuk P.

Org. Process Res. Dev. 2020, 24 (11), 2619‑2632

DOI: 10.1021/acs.oprd.0c00300

Tairov M.; Levchenko V.; Stadniy I.; Dmytriv Y.; Dehtiarov S.; Kibalnyi M.; Melnyk A.; Veselovych S.; Borodulin Y.; Kolotilov S.; Ryabukhin S.; Volochnyuk D.

Org. Biomol. Chem. 2020, 18 (28), 5359-5369

DOI: 10.1039/d0ob00831a

Strizhak A.; Babii O.; Afonin S.; Bakanovich I.; Pantelejevs T.; Xu W.; Fowler E.; Eapen R.; Sharma K.; Platonov M.; Hurmach V.; Itzhaki L.; Hyvonen M.; Ulrich A.; Spring D.; Komarov I.

Chem. Heterocycl. Compd. 2020, 56 (6), 719-721

DOI: 10.1007/s10593-020-02721-5

Komarov I.; Bakanovych I.

Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59 (46), 20515‑20521

DOI: 10.1002/anie.202004183

Denisenko A.; Garbuz P.; Shishkina S.; Voloshchuk N.; Mykhailiuk P.

J. Cell. Biochem. 2020, 121 (12), 4922-4930

DOI: 10.1002/jcb.29820

Rayevsky A.; Platonov M.; Hurmach V.; Yakovenko A.; Volochnyuk D.

FOLLOW US