Trifluoromethyl-substituted cyclopropanes

Tetrahedron , 2011, 67 (5), 803-823

DOI: 10.1016/j.tet.2010.11.068

Grygorenko O. O.; Artamonov O. S.; Komarov I. V.; Mykhailiuk P. K.

Trifluoromethyl-substituted cyclopropanes

Grygorenko O. O.; Artamonov O. S.; Komarov I. V.; Mykhailiuk P. K.
Tetrahedron 2011, 67 (5), 803-823
DOI: 10.1016/j.tet.2010.11.068

FOLLOW US